Etapid

REACH-määruse (XIV lisa) kohasesse autoriseerimisloetellu kantud aine turuleviimiseks või kasutamiseks autoriseerimistaotluse esitamine ja sellele järgnevalt autoriseerimisotsuse tegemine hõlmab järgmisi põhietappe.

1. Autoriseerimistaotluse koostamine

Autoriseerimisloetellu kantud aine tootja, importija või allkasutaja võib koostada autoriseerimistaotluse enda kasutusala(de) või nende kasutusalade kohta, mille jaoks ta kavatseb aine turule viia.

2. Teatamine ja taotluse esitamisele eelnev teabekohtumine

Taotlejad peavad taotluse esitamise plaanist ECHA-le aegsasti teatama. 

Taotluse esitamist plaanivad isikud võivad sellise teate edastamisel või hiljem paluda ECHA-lt teabekohtumist, et selgitada asjaomase protsessiga seotud regulatiivseid ja menetlusküsimusi.

3. Taotluse esitamine

Taotleja esitab ECHA-le autoriseerimistaotluse.

4. Arve koostamine

ECHA kontrollib, et taotlus on täielik ja vastab menetlusnõuetele ning et selle alusel saab koostada ja saata arve.

5. Arve tasumine

Taotleja peab arve tasuma. Kui makse on ECHA-le laekunud kindlaksmääratud tähtpäevaks, tunnistatakse taotlus vastuvõetuks ning sellega hakkavad tegelema komiteed.

6. Vastavuse kontrollimine

Komiteed kontrollivad sekretariaadi abiga, kas taotlus vastab REACH-määruse artiklis 62 sätestatud teabenõuetele. Komiteed võivad ühiselt nõuda lisateabe esitamist, et taotlus vastaks määruse nõuetele.

7. Kasutusalade küsimuses üldsusega konsulteerimine

ECHA avaldab taotlusega hõlmatud kasutusalade kohta hulga teavet oma veebilehel, kutsudes huvitatud isikuid üles esitama teavet kõnealuste kasutusaladega seotud võimalike alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta.

8. Alternatiivide kohta lisateabe küsimine

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee võib paluda, et taotleja või kolmandad isikud esitaksid kindlaksmääratud tähtaja jooksul lisateavet alternatiivide kohta.

9. Esialgsete arvamuste koostamine riskihindamise komitees ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitees

Komiteed koostavad ja võtavad autoriseerimistaotluse kohta esialgse arvamuse vastu kümne kuu jooksul alates taotluse saamisest. Arvamuste koostamisel võtavad komiteed arvesse taotlust, üldsusega konsulteerimisel saadud mis tahes teavet ning alternatiivide lisateavet, mida taotleja või huvitatud isikud on sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee nõudmisel esitanud.

10. Esialgsete arvamuste kohta märkuste esitamine

Taotlejal on võimalus esitada esialgsete arvamuste kohta märkusi kahe kuu jooksul alates nende kättesaamisest.

11. Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee lõplike arvamuste vastuvõtmine

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee võtavad vastu lõplikud arvamused, võttes vajadusel arvesse märkusi, mille taotleja esialgsete arvamuste kohta esitas. Sekretariaat saadab arvamused Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale. ECHA veebilehel avaldatakse arvamuste mittekonfidentsiaalsed versioonid.

12. Autoriseerimisotsuse koostamine, vastuvõtmine ja avaldamine

Kolme kuu jooksul alates komitee arvamuste kättesaamisest koostab komisjon autoriseeringu andmise või sellest keeldumise otsuse eelnõu. Seejärel võtab komisjon autoriseeringu andmise või sellest keeldumise otsuse vastu.

Otsuse kokkuvõte avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning tehakse üldsusele kättesaadavaks ECHA hallatava andmebaasi kaudu. Autoriseeringu suhtes kohaldatakse ajaliselt piiratud läbivaatamisperioodi (vt autoriseeringu läbivaatamise etapp).

Autoriseeringu läbivaatamine

Autoriseering kehtib seni, kuni komisjon teeb läbivaatamise alusel otsuse selle muutmise või tühistamise kohta. Kõikides autoriseerimisotsustes määratakse kindlaks ajaliselt piiratud läbivaatamisperiood. Autoriseeringute omanikel tuleb esitada läbivaatamisaruanne vähemalt 18 kuud enne läbivaatamise tähtaega.

Peale selle võib autoriseeringuid igal ajal läbi vaadata, kui

  • asjaolud on muutunud selliselt, et need muudavad inimtervisele või keskkonnale avalduvat riski või sotsiaal-majanduslikku mõju;
  • saadakse uut teavet võimalike asendusainete kohta.

13. Autoriseeringus kehtestatud nõuete täitmine

Autoriseeringu omanikud ja autoriseeritud aine allkasutajad peavad aine turustamisel ja/või kasutamisel järgima autoriseerimisotsuses kehtestatud nõudeid.

Autoriseeringu omanikud (st tootjad, importijad ja/või allkasutajad) peavad lisama etiketile autoriseeringu numbri, enne kui nad aine või ainet sisaldava segu turule viivad. Seda tuleb teha viivitamata, kui autoriseeringu number on tehtud avalikkusele kättesaadavaks (vt 12. etapp).

14. Allkasutajate esitatud teadete registreerimine

Autoriseeritud aine allkasutajad peavad teavitama ECHA-t aine kasutamisest kolme kuu jooksul alates aine esimesest tarnest.

ECHA haldab allkasutajate teadete registrit (vt 13. etapp) ning tagab liikmesriikide pädevate asutuste juurdepääsu sellele registrile.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)