Kes peab teate esitama ja mida peab see sisaldama?

Ainest tuleb teatada klassifitseerimis- ja märgistusandmikku ühe kuu jooksul alates selle turustamisest ning:

 • toodab ainet, mis tuleb REACH-määruse kohaselt registreerida; või
 • impordib ainet, mis tuleb REACH-määruse kohaselt registreerida; või
 • toodab või impordib ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks, sõltumata selle kogusest; või
 • impordib segu, mis sisaldab ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks ja mille sisaldus segus ületab asjaomaseid sisalduse piirväärtusi, mistõttu on segu klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt CLP-määrusele; või
 • impordib toodet, mis sisaldab aineid, mis tuleb registreerida vastavalt REACH-määruse artiklile 7.

 

Ainuesindaja või importija – kes peab teate esitama?

 

Ainuesindajad võivad andmikku kandmiseks vajaliku teabe esitada REACH-registreerimistoimikus. Kui on vaja esitada eraldi teade, peavad selle tavaliselt esitama Euroopa Liidu importijad.
 
Kui Euroopa Liidu välised tootjad ei soovi konfidentsiaalsuse tõttu avaldada ainete või segude koostist oma Euroopa Liidu importijatele, võivad nad määrata ühe importija, kes esitab teate teiste importijate nimel (rühmateade). 
 
Teine võimalus on, et Euroopa Liidu importijate nimel esitab rühmateate kolmas isik, kes ise ei ole tootja ega importija (nt juba varem REACH-registreerimiseks määratud ainuesindaja). Kolmas isik saab esitada teate, kuid ei saa üle võtta rühmaliikmetest importijate kohustusi. Sellise lahenduse kasutamisel peab esitaja suutma dokumentaalselt tõendada, et tal on rühmaliikmetest tootjate ja importijate volitus ning tootjad ja importijad kinnitavad oma jätkuvat ja täielikku ainuvastutust teatamisega kaasnevate kohustuste täitmise eest.
 
Tootjate või importijate rühma moodustamise dokumente ning klassifikatsiooni ja märgistust põhjendavad andmed võib olla vaja teha kättesaadavaks pädevatele asutustele ja asjakohastele järelevalveasutustele.

 

Millest alustada?

Esmalt tuleks läbi lugeda Praktiline juhis 7: Kuidas esitada aine kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teadet(vt allpool), mis aitab kindlaks määrata, kas isikul on kohustus esitada oma aine kohta teade klassifitseerimis- ja märgistusandmikku. Juhis annab ka lühiülevaate sellest, kuidas teadet praktikas esitada. Samuti saab teabele esitatavate nõuete ja teatamisvahendite kohta täiendavalt lugeda, kui klõpsata all või külgribal asuvatel linkidel.

 

What should the notification include?

Iga teade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • teataja nimi ja kontaktandmed;
 • aine määratlus, sealhulgas aine nimetus ja muud tähised, aine molekulaarvalemi ja struktuuriga seotud teave, koostis, lisaainete laad ja kogus;
 • aine klassifikatsioon vastavalt CLP-määruse kriteeriumidele;
 • klassifitseerimata jätmise põhjused juhul, kui aine on klassifitseeritud teatavatesse, kuid mitte kõigisse ohuklassidesse või nende alajaotustesse, märkides, kas selle põhjuseks on:
  • andmete puudumine;
  • mittetäielikud andmed, või
  • andmed, mis on täielikud, kuid ei anna alust klassifitseerimiseks;
 • konkreetsed sisalduse piirväärtused või korrutustegurid, kui need on kohaldatavad, ja põhjendused nende määramiseks; ning
 • märgistuselemendid, sealhulgas ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohulaused ja täiendav ohuteave.

 

IUPAC-nimetuste konfidentsiaalsus

Ettevõtted võivad klassifitseerimis- ja märgistusandmikku andmeid edastades teatud juhtudel hoida aine IUPAC-nimetuse konfidentsiaalsena.IUPAC-nimetust võib pidada konfidentsiaalseks ning seda seega klassifitseerimis- ja märgistusandmikus mitte avaldada järgmistel juhtudel:

 • mittefaasiained;
 • ained, mida kasutatakse ainult ühel või mitmel järgmisel otstarbel:
  • vaheainetena;
  • teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses;
  • toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuses.

IUPAC-nimetuse konfidentsiaalsena hoidmiseks peavad ettevõtted esitama oma IUCLIDi toimikus

 1. põhjenduse, milles on selgelt märgitud, kas aine on mittefaasiaine, keemilise vaheainena kasutatav aine, teadus- ja arendustegevuses või toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuses kasutatav aine;
 2. Alternatiivnimetuse, mida ECHA saaks avaldada.

Konfidentsiaalsuse lippu saab seada ainult IUCLID 5 abil. Asjaomased selgitused on andmete esitamise käsiraamatu 2. osas.

Klassifitseerimise ja märgistamise teate konfidentsiaalsuslipud on tasuta.

Klassifitseerimise ja märgistamise teates toodud avaldatavat alternatiivnimetust muul eesmärgil automaatselt kasutada ei tohi.  Segudes sisalduva aine alternatiivnimetuse kasutamiseks ohutuskaardil või pakendil peab esitama nõuetekohase taotluse.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)