Mis on biotsiidide määrus?

Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012) käsitleb biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist. Biotsiidides sisalduvad toimeained kaitsevad inimesi, loomi, materjale või tooteid kahjulike organismide (nt kahjurite või bakterite) eest. Määruse eesmärk on parandada biotsiidituru toimimist Euroopa Liidus, tagades samas inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Määruse tekst võeti vastu 22. mail 2012 ja seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2013, kuid teatud sätetele on ette nähtud üleminekuaeg. Määrusega tunnistatakse kehtetuks biotsiididirektiiv (direktiiv 98/8/EÜ).

Kõik biotsiidid peavad saama enne turule laskmist loa ja biotsiidides sisalduvad toimeained peavad olema eelnevalt heaks kiidetud. Siiski tehakse sellest põhimõttest erandeid. Näiteks võib läbivaadatavaid toimeaineid ja neid toimeaineid sisaldavaid biotsiide turustada ajal, mil oodatakse heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist. Samuti võib taotleda ajutist luba veel hinnatavaid uusi toimeaineid sisaldavate toodete turustamiseks.

Biotsiidimääruse eesmärk on ühtlustada turgu liidu tasandil, lihtsustada toimeainete heakskiitmise ja biotsiidide loamenetlusi ning kehtestada liikmesriikidele hindamiseks, arvamuste ja otsuste vastuvõtmiseks ajakavad. Määrus toetab ka loomkatsete vähendamist, kehtestades andmete jagamise kohustuse ja edendades alternatiivsete katsemeetodite kasutamist.

Samaselt varasemale direktiivile kiidetakse toimeained heaks liidu tasandil, millele järgneb biotsiidide lubade andmine liikmesriigi tasandil. Loa kehtivust saab laiendada teistele liikmesriikidele vastastikuse tunnustamise kaudu. Samas nähakse uue määrusega ette võimalus taotleda uut, liidu tasandi luba (liidu luba).

Taotluste esitamiseks ning andmete ja teabe vahetamiseks taotleja, ECHA, liikmesriigi pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni vahel kasutatakse spetsiaalset IT-platvormi – biotsiidiregistrit (R4BP 3). Taotluste koostamiseks kasutatakse IT-vahendit IUCLID 5.