Töödeldud tooted

Biotsiidimääruses on sätestatud kasutuseeskirjad toodete jaoks, mida on töödeldud ühe või mitme biotsiidiga või mis sisaldavad tahtlikult üht või mitut biotsiidi.

Määruse kohaselt võib tooteid töödelda ainult Euroopa Liidus heakskiidetud toimeainet sisaldavate biotsiididega. See on muudatus võrreldes biotsiididirektiiviga (mis tunnistati biotsiidimäärusega kehtetuks 1. septembrist 2013), mille kohaselt võisid kolmandast riigist imporditud tooted olla töödeldud ELis heakskiitmata ainetega – näiteks dimetüülfumaraati (DMF) sisaldavad diivanid ja jalatsid.

Ettevõtted peavad olema ka valmis andma tarbijatele teavet müüdava toote biotsiididega töötlemise kohta. Kui tarbija nõuab töödeldud toote kohta teavet, peab tarnija seda andma tasuta 45 päeva jooksul.

Biotsiididega töödeldud toodete märgistamine

Biotsiididega töödeldud toodete tootjad ja importijad peavad tagama toodete märgistamise nii klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruses sätestatud põhinõuete kui ka biotsiidimääruses sätestatud lisanõuete kohaselt.

Biotsiidimääruses nõutakse, et biotsiididega töödeldud toodete tootjad ja importijad märgistavad töödeldud tooted, kui: 

  1. väidetakse, et töödeldud tootel on biotsiidiomadused;
     
  2. seda nõutakse toote töötlemiseks kasutatud biotsiidi toimeaine heakskiitmise tingimustes.

Märgistus peab olema tarbijale nähtav ja hästi loetav.

Töödeldud tooteid käsitlevad üleminekumeetmed

Biotsiidimääruses on sätestatud mitu meedet, et hõlbustada üleminekut biotsiididirektiivis sätestatud süsteemilt uuele määrusele.

Alates 1. septembrist 2013 peab töödeldud toote töötlemiseks kasutatud biotsiidi toimeaine olema asjaomase tooteliigi puhul kas loetletud I lisas, juba heakskiidetud või hindamisel.

Toimeainete jaoks, mis ei olnud 1. septembril 2013 veel heakskiitmismenetluses, olid ette nähtud üleminekumeetmed (biotsiidimääruse artikkel 94). Toimeaine kasutamise taotlemise täielikud toimikud pidid olema esitatud 1. septembriks 2016.

Pärast 1. märtsi 2017 ei saa enam ELi turule lasta tooteid, mida on töödeldud biotsiidiga (või mis tahtlikult sisaldavad biotsiidi), mille toimeainet ei ole veel heaks kiidetud, toimeaine ei ole loetletud I lisas või ei ole hindamisel.

Kui toimeaine heakskiitmise avaldus lükatakse tagasi (näiteks põhjusel, et asjaomast tasu ei ole makstud) või tehakse otsus toimeainet mitte heaks kiita, ei tohi pärast 180 päeva möödumist otsuse tegemisest enam turule lasta tooteid, mis on töödeldud seda toimeainet sisaldava biotsiidiga või tahtlikult sisaldavad selle toimeainega biotsiidi.

Töödeldud toodetes lubatud toimeainete lisateave on lisamaterjalide jaotisesse lingitud dokumendis.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)