I lisa muutmise hindamine

Hindamismenetlus algab, kui taotlust hindav pädev asutus tunnistab biotsiidimääruse I lisa muutmise taotluse nõuetekohaseks. Hindav pädev asutus annab 1.–4. ja 5. kategooria muutmise taotluste kohta hinnangu 180 päeva jooksul ja 6. kategooria muutmise kohta 365 päeva jooksul ning esitab oma järeldused ECHA-le.

Hindamismenetluse jooksul võib taotlejalt nõuda lisateabe esitamist, kui hindav pädev asutus leiab, et vaja on täiendavaid andmeid. Taotleja peab esitama nõutud teabe 180 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui viivitus on põhjendatud nõutud andmete iseloomu või erandlike asjaoludega.

Kui taotlus, mis käsitleb toimeaine lisamist biotsiidimääruse I lisa 1.–4. või 5. kategooriasse, vastab pärast lisateabe nõudmist täielikult toimikule, mille andmekogum võimaldab kavandatud kasutusala täielikku riskihindamist, võib taotleja nõuda lisamist hoopis I lisa 6. kategooriasse ja toimiku asjakohast hindamist.

Etapid

Hindamismenetlus koosneb järgmistest etappidest.

Kujutis

Taotlust hindav pädev asutus hindab toimikut.

 
Kujutis

Hindav pädev asutus koostab esialgse hindamisaruande ja oma hindamise järeldused.

 
Kujutis

Esialgne hindamisaruanne edastatakse biotsiidiregistri (R4BP 3) kaudu taotlejale. Taotleja saab 30 päeva jooksul esitada kirjalikud märkused. Hindav pädev asutus arvestab lõpliku hinnangu koostamisel taotleja märkusi.

 
Kujutis

Hindamisaruanne edastatakse R4BP 3 kaudu ECHA-le biotsiidikomitee vastastikuse eksperthinnangu saamiseks.

 
Kujutis

Biotsiidikomitee hindab 1.–4. ja 5. kategooria muutmise taotlust 180 päeva jooksul ja 6. kategooria muutmise taotlust 270 päeva jooksul, et esitada oma arvamus vastastikuse eksperthinnangu kujul ning edastada see komisjonile.

 
Kujutis

Komisjon võtab taotleja biotsiidimääruse I lisa muutmise taotluse kohta vastu otsuse .

 

Osalejad

Hindamismenetluse põhiosalejad on järgmised.

Taotlejad

Taotlejad vastutavad kogu vajaliku teabe esitamise eest oma toimikutes. Nad peavad tähelepanelikult järgima menetlusprotsessi mitmesuguseid tähtaegu. Taotlejad saavad menetluse jooksul esitada märkusi oma toimiku esialgse hindamisaruande kohta.

ECHA

ECHA koordineerib lisamismenetlust ning tagab taotlejatele vajalikud töövahendid ja toetuse. Samuti tagab ECHA biotsiidikomiteele sekretariaaditeenused.

Biotsiidikomitee

Biotsiidikomitee annab teadusliku arvamuse toimeainete (heakskiitmine, uuendamine, läbivaatamine, I lisasse lisamine), biotsiididele liidu loa andmise ja vastastikuse tunnustamise kohta. Komitee tegeleb Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide soovil ka teaduslike ja tehniliste teemade ning muude küsimustega. Liikmesriigid ja EMP riigid nimetavad komitee liikmed nende kogemuste alusel.

Hindavad pädevad asutused

Hindav pädev asutus vastutab taotluste hindamise eest. Taotleja valib hindava pädeva asutuse.

Euroopa Komisjon

Kui on olemas tõendid, et toimeaine ei põhjusta riski biotsiidimääruse artikli 28 lõike 1 tähenduses, arvestab Euroopa Komisjon koos alalise biotsiidikomiteega biotsiidikomitee esitatud arvamust (koos arvamustega olemasolevate ja uute toimeainete kohta) ning otsustab, kas muuta biotsiidimääruse I lisa või mitte. Alalise komitee eesistuja on komisjon ja sellesse kuuluvad kõigi liikmesriikide esindajad. Komisjon peab I lisa muutmise korral võtma vastu delegeeritud õigusakti eraldi iga aine kohta.


 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)