Ettepanekud uute püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

Uue aine lisamiseks püsivate orgaaniliste saasteainete määrusesse peab see olema loetletud Stockholmi konventsioonis või püsivate orgaaniliste saasteainete protokollis.

Kes saab teha ettepanekuid uute püsivate orgaaniliste saasteainete kohta?

Iga Stockholmi konventsiooni osaline, sh EL, võib esitada ettepaneku uue püsiva orgaanilise saasteaine lisamiseks konventsiooni lisadesse. Selleks peavad ELi liikmesriigid esitama oma ettepanekud Euroopa Komisjonile. Ettepanekud peavad võimaldama hinnata aine omadusi vastavalt konventsiooni D lisas loetletud sõelumiskriteeriumidele.

Uute ettepanekute hindamine

Püsivate orgaaniliste saasteainete hindamiskomitee (POPRC) hindab Stockholmi konventsiooni kohase eksperdiasutusena esitatud ettepanekuid. Kui hindamiskomitee leiab, et sõelumiskriteeriumid on täidetud, alustab ta ülemaailmset teabekogumist täiendavate ohtude, riskide, kasutusalade ja kokkupuudete kohta. POPRC kasutab seda teavet, et koostada riskiprofiil vastavalt konventsiooni E lisale.

POPRC otsustab riskiprofiili põhjal, kas aine suhtes on vaja võtta ülemaailmseid meetmeid. Kui komitee otsustab ettepanekuga jätkata, esitab ta ülemaailmse kutse potentsiaalsete riskijuhtimislahenduste, alternatiivide, sotsiaal-majanduslike kaalutluste ja olemasolevate riskijuhtimismeetmete teabe saamiseks. POPRC kasutab seda teavet, et koostada riskijuhtimise hinnang vastavalt konventsiooni F lisale.

Viimases etapis hindab POPRC teavet ja esitab soovituse konventsiooniosaliste konverentsile aine lisamiseks konventsiooni.

Lisade muutmine

Iga konventsiooni muudatuste tegemise ettepaneku peavad vastu võtma kõik konventsiooniosalised konsensuse alusel. Viimase abinõuna võib juhul, kui üksmeelt ei saavutata, muudatused vastu võtta kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused uute ainete lisamiseks lisadesse tuleb vastu võtta osaliste konsensusega.

ECHA aitab komisjonil ja liikmesriikidel tuvastada uusi püsivaid orgaanilisi saasteaineid ning korraldab tuvastamisprotsessi ajal konsultatsioone.

POPs_for_website_new1. ETAPPEttepaneku koostamine ja esitamine2. ETAPPEttepaneku hindamine3. ETAPPRiskiprofiili koostamine4. ETAPPRiskiprofiili vastuvõtmine5. ETAPPRiskijuhtimise hinnangu koostamine7. ETAPPSoovitus aine lisamiseks konventsiooni loetellu9. ETAPPPüsivate orgaaniliste saasteainete määruse I, II, III ja/või konventsiooni IV lisa muutmine8. ETAPPOtsus aine lisamise kohta konventsiooni A, B ja/või C lisasseFASE 6Adozione della valutazione di gestione dei rischiStockholmi konventsiooni osaline (sh EL)Püsivate orgaaniliste saasteainete hindamiskomitee (POPRC)POPRC ainekohane töörühmKonventsiooniosaliste konverentsEuroopa Komisjon1 aasta*1 aasta*~1,5 aastat***8 kuud / 1 aasta ja 8 kuud*** Riskiprofiil ja riskijuhtimise hinnang koostatakse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamiskomitee (POPRC) kord aastas (septembris/oktoobris)toimuvate koosolekute vahelisel ajal. POPRC võib vastu võtta otsuse riskiprofiili kavandi ja riskijuhtimise hinnangu kavandi kohta esimesel koosolekul,kuid mõnel juhul võib POPRC lükata otsuse tegemise edasi järgmisesse aastasse, mis pikendab vastuvõtmisprotsessi.** Konventsiooniosaliste konverentsi koosolekud toimuvad iga kahe aasta tagant aprillis/mais.*** Konventsiooni lisadesse tehtud muudatused jõustuvad üks aasta pärast seda, kui hoiulevõtja on teatanud nende vastuvõtmisest.Hoiulevõtja teated avaldatakse tavaliselt ligikaudu 6 kuud pärast seda, kui konventsiooniosalised on muudatused vastu võtnud.

Categories Display