Planeerimine ja aruandlus

Liikmesriigid ja Euroopa Liit koostavad konventsioonist tulenevate kohustuste täitmise kavad. Neid kavu tuleb korraliselt läbi vaadata ja ajakohastada.

Samuti peavad liikmesriigid koostama kohustuste täitmise järelevalve aruande ning esitama selle ECHA‑le. Aruanne tuleb esitada vähemalt iga kolme aasta tagant, kuid seda tuleb ajakohastada igal aastal, kui saadakse uut teavet.

Selle teabe põhjal koostab ja avaldab ECHA Euroopa Liitu hõlmava ülevaate.

Mida sisaldavad järelevalvearuanded?

  • Teavet püsivate orgaaniliste saasteainete määruse kohaldamise, sh jõustamismeetmete, rikkumiste ja trahvide kohta;
  • teavet, mis on saadud teatistest kontrollimeetmete erandite, varude ja jäätmekäitlusmeetmete erandite kohta;
  • teavet, mis on koostatud püsivate orgaaniliste saasteainete määruse III lisas loetletud ainete heiteinventuuride põhjal;
  • teavet riiklike rakenduskavade kohta; keskkonnaseire andmeid ainete kohta, mis on loetletud püsivate orgaaniliste saasteainete määruse III lisa A osas;
  • aastaandmeid tegelikult või hinnanguliselt toodetud ja turustatud ainete kohta, mis on loetletud püsivate orgaaniliste saasteainete määruse I või II lisas.

Categories Display