Skip to Content
Skip to Content

Hindamise edenemine

REACH-määruse artikli 54 kohaselt peab ECHA iga aasta 28. veebruariks esitama aruande (eelneva kalendriaasta) edusammudest toimikute ja ainete hindamisel.

See aruanne hõlmab eelneva kalendriaasta jooksul tehtud vastavuskontrollide, katsetamisettepanekute läbivaatamiste, järelhindamiste ja ainehindamiste arvnäitajaid.

Iga aasta kevadel avaldab ECHA ka oma integreeritud regulatsioonistrateegia aruande, milles selgitatakse nende väljundite mõju kemikaaliohutusele.

Üldine edenemine 2009–2020

Vastavuskontrollide, katsetamisettepanekute läbivaatamise ja ainete hindamise tulemusena on ECHA alates 2009. aastast teinud enam kui 2900 otsust, mis hõlmasid ligikaudu 8200 teabenõuet enam kui 2000 aine kohta.

Hindamise edenemine, 2009–2020

Hindamismenetlus Vastuvõetud otsused Teabenõuded Teabenõuded valdkonniti
I lisa
(sh CSR, RSS, PBT)*
VI lisa
(sh SID, C&L)*
Füüsikalis-keemilised omadused Keskkond Inimtervis
Vastavuskontroll 1599 5311 431 557 218 1710 2395
Katsetamisettepanekute läbivaatamine 1138 2210 Ei kohaldu Ei kohaldu 149 661 1400
Ainete hindamine** 175 673 261 22 43 140 207
KOKKU 2912 8194 692 579 410 2511 4002

* I lisa: ainete hindamise ja kemikaaliohutuse aruannete (CSR) koostamise üldsätted; VI lisa: artiklis 10 osutatud nõutavad teabeelemendid („Üldiseks registreerimiseks esitatav teave“); CSR: kemikaaliohutuse aruanne; RSS: uuringuaruande kokkuvõte; PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline; SID: aine identifitseerimisandmed; C&L: klassifitseerimine ja märgistamine.
** Ainete hindamise menetlusi alustati 2012. aastal.

Categories Display


Route: .live2