Skip to Content
Skip to Content

Hindamise edenemine

REACH-määruse artikli 54 kohaselt peab ECHA iga aasta 28. veebruariks esitama aruande toimikute ja ainete hindamisel toimunu kohta. Aruandes on väljundite kvantitatiivne kirjeldus. Nende mõju ja ECHA integreeritud regulatiivstrateegiaga seoste kirjeldus esitatakse strateegia rakendamise aruandes, mis avaldatakse aprillis.

Üldine kulg 2009–2018

Alates 2009. aastast tegi ECHA kolmes hindamismenetluses – vastavuskontroll, katsetamisettepanekute läbivaatamine ja ainete hindamine – 2271 otsust, milles oli 5669 teabenõuet.

Hindamismenetlus Vastuvõetud otsuseid Teabenõudeid Teabenõudeid valdkonniti
      I lisa
(sh CSR, RSS, PBT)
VI lisa
(sh SID, C&L)
Füüsikalis-keemilised omadused Keskkond Inimtervis
Vastavuskontroll 1193 3220 396 505 174 865 1280
Katsetamisettepaneku läbivaatamine 936 1836 Ei kohaldu Ei kohaldu 139 564 1133
Ainete hindamine* 142 613 254 21 36 106 184
KOKKU 2271 5669 650 526 349 1535 2597

CSR: kemikaaliohutuse aruanne; RSS: uuringuaruande kokkuvõte; PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline; SID: aine identifitseerimisandmed; C&L: hindamine ja märgistus. * Ainete hindamise menetlusi alustati 2012.

Categories Display


Route: .live2