Seadusandlus

Seadusandlus

REACH

REACH-määruse eesmärk on parandada inimtervise ja keskkonna kaitset kemikaalide võimalike riskide eest.

CLP

CLP-määrusega tagatakse, et Euroopa Liidu töötajaid ja tarbijaid teavitatakse selgelt kemikaalidega seotud ohtudest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise abil.

BPR

Biotsiidimääruse eesmärk on parandada ELi biotsiidituru toimimist, tagades samal ajal inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Pesastatud rakendused

PIC

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ning sellega on kehtestatud kohustused ettevõtetele, kes tahavad neid EList väljapoole eksportida.

CAD/CMRD (OELs)

Keemiliste mõjurite direktiiv ning kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiiv tagavad raamistiku ohtlike ainete piirnormi kehtestamiseks töökeskkonnas, olles ELi töötajate tervise kaitse mehhanismi lahutamatu osa.

WFD

Jäätmepoliitika raamdirektiivis sätestatakse meetmed, millega käsitletakse jäätmete tekke ja käitlemise kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning parandatakse tõhusat ressursikasutust, mis on oluline üleminekuks ringmajandusele.

Pesastatud rakendused

POPs

Püsivate orgaaniliste saasteainete määrus keelab püsivate orgaaniliste saasteainete tootmise ja kasutamise Euroopa Liidus või piirab seda rangelt.

DWD

Läbivaadatud joogiveedirektiivi eesmärk on kaitsta kodanikke ja keskkonda saastunud joogivee kahjuliku mõju eest ning parandada joogivee kättesaadavust.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.