Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
(3,4-dimethoxyphenyl)acetaldehyde
227-189-4 5703-21-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Terpolymer of Methacrylamidopropylttrimethylammoniumchloride, Ethylacrylate and Acrylic acid (3:2:8)
606-258-6 192003-74-0
Aquatic Chronic 2
GHS06
Notified C&L View details
Sorbitan, tri-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
618-422-4 9005-70-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
204-614-1 123-28-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
mercury dichloride
mercuric chloride
080-010-00-X
231-299-8 7487-94-7
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
Barium pentafluorobenzenesulphonate
275-943-6 71735-31-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-butoxy-1-naphthyl)tetrahydrothiophenium 2-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
468-790-3
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 4
GHS05
Notified C&L View details
3-ethoxypropane-1,2-diol
217-503-8 1874-62-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(5-methyl-2-furyl)propan-1-one
234-215-8 10599-69-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-2-naphthylaniline
N-phenyl-2-naphthylamine
612-135-00-8
205-223-9 135-88-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Carc. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Diterbium tricarbonate
228-002-9 6067-34-1
Not Classified
Notified C&L View details
Magnesium potassium orthophosphate
237-274-8 13718-30-4
Not Classified
Notified C&L View details
Potassium gluconate
206-074-2 299-27-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-ethyl-2-[(1-ethyl-2(1H)-quinolylidene)methyl]quinolinium iodide
213-556-6 977-96-8
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
(2-naphthylthio)acetic acid
202-229-3 93-21-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-[1-[3-[2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]propyl]piperidin-4-yl]benzene-1,4-diamine
260-917-9 57718-48-6
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
Allyl Propyl Ether
604-560-2 1471-03-0
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Tetraoctyltin
222-733-7 3590-84-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Strontium oxide
215-219-9 1314-11-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2-nitro-4-trifluoromethylanisole
206-891-4 394-25-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione
214-058-1 1076-22-8
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
3-bromopropylamine hydrobromide
225-675-0 5003-71-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 1-octadecyl sulphonatoacetate
266-783-8 67633-83-4
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethyl-2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl]-4-formylaminobenzamide, sodium salt
605-667-7 173159-72-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
2-(4-methylphenoxy)-1-(2-phenylethoxy)ethanol
277-189-3 72987-59-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-(methylamino)toluene-4-sulphonic acid
238-287-1 14338-01-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
228-779-4 6358-57-2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
sabadilla (ISO)
veratrine
613-062-00-4
617-100-0 8051-02-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Harmonised C&L View details
2-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-oxirane
610-702-4 51582-41-3
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Tetrapropylgermanium
213-620-3 994-65-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Orthoboric acid, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
258-651-3 53587-44-3
Not Classified
Notified C&L View details
Anisindione
204-186-6 117-37-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(p-nitrophenyl)oxirane
228-998-5 6388-74-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-Hexenyl Acetate
610-535-7 5048-26-0
GHS02
Notified C&L View details
Ethyl 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropionate
257-709-5 52179-28-9
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Formaldehyde, reaction products with melamine and methanol
305-548-7 94645-53-1
Not Classified
Notified C&L View details
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid [2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]amide
601-578-2 119018-29-0
Not Classified
Notified C&L View details
Bis[5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[4,3-b]indole] sulphate
279-612-7 80879-62-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-bromo-2,3-dichlorobenzene
260-476-2 56961-77-4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Chromium diboride
234-499-3 12007-16-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
dimethyl ether
603-019-00-8
204-065-8 115-10-6
Press. Gas
Flam. Gas 1
GHS02 GHS04
Harmonised C&L View details
Benzyl(3-hydroxyphenacyl)methylammonium chloride
276-017-4 71786-67-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Soybean oil, epoxidized, reaction products with diethylene glycol, glycerol and trimethylolpropane
285-104-6 85029-79-4
Not Classified
Notified C&L View details
1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
237-151-9 13670-99-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-ethyloxetane-3-methanol
221-254-0 3047-32-3
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
3-hydroxy-4-(6-hydroxy-m-tolylazo)naphthalene-1-sulphonic acid
221-563-0 3147-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(-)-[3-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)hex-6-yl][2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylammonium chloride
253-132-8 36622-28-3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
N-purin-6-ylaniline
214-914-4 1210-66-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2,3-dichlorophenyl)ethan-1-one
259-954-3 56041-57-7
GHS07
Notified C&L View details
Ammonium L-5-bromo-6-oxo-9-bornanesulphonate
259-871-2 55870-50-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.