Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
3-[(8-methylnonyl)oxy]propan-1-amine
606-838-9 218141-16-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
N-(2-carboxyethyl)-N-octyl-β-alanine
258-081-5 52663-87-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ammonium phosphinate
232-266-0 7803-65-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
(isobutoxymethyl)oxirane
223-303-1 3814-55-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Diisotridecyl 3,3'-[(dibutylstannylene)bis(thio)]dipropionate
284-461-5 84896-44-6
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Muta. 2
Repr. 1B
STOT SE 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
8-methylisoquinoline
263-747-3 62882-00-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Doxycycline
209-271-1 564-25-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
Notified C&L View details
Bis(myristoyloxy)dioctylstannane
288-875-7 85938-41-6
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
Alkenes, C>10 α-, oxidized
270-354-0 68425-39-8
Not Classified
Notified C&L View details
Phosphodiesterase
232-806-5 9025-82-5
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
220-761-4 2892-51-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
o-chlorophenethylamine
235-982-1 13078-80-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-16-alkyl esters
292-094-7 90551-76-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
224-953-9 4571-51-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Repr. 1B
GHS08
REACH registration C&L View details
4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid
INTERMEDIATE 202723
429-790-9 137281-39-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,2,3,3a,4,5,6,8a-Octahydro-2-isopropylidene-4,8-dimethylazulen-6-yl acetate
614-797-3 68917-34-0
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isooctyl dihydrogen phosphate, compound with 2-ethylhexylamine (1:2)
262-644-0 61188-13-4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
Quinolinium chloride
208-489-4 530-64-3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 2
Carc. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
9-hydroxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
217-923-1 2009-24-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C14-18 and C14-18-unsatd., oleic acid-rich, ammonium salts
294-968-3 91771-74-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, tridecyl ester, manuf. of, by-products from
A complex combination of hydrocarbons produced by the esterification of phthalic anhydride with tridecyl alcohol. It consists predominantly of C13 primary aliphatic alcohols, C11-13 paraffins and saturated and unsaturated C26 ethers and boiling in the range of approximately 120°C to 280°C (248°F to 536°F).
271-080-4 68515-39-9
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Hydrazodicarbaldehyde
211-040-5 628-36-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Silicic acid, methyl ester
234-412-9 12002-26-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-(dimethylamino)butyronitrile
237-788-2 13989-82-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-oxo-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2-benzopyrone
249-106-0 28614-07-5
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Repr. 1A
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
4'-amino-N-methylacetanilide
204-339-7 119-63-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ferrate(3-), bis[4-chloro-3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, sodium
294-142-2 91673-27-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 6-hydroxy-m-toluate
245-173-5 22717-57-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
poly(oxy-1,2-ethanedily),a-sulfo-w-[(1,1,2,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-,sodium salt
611-257-9 55348-40-8
Not Classified
Notified C&L View details
α,α-dimethyl-4-methylenecyclohexanemethanol
230-739-6 7299-42-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methoxydiethylborane
616-038-1 7397-46-8
Flam. Liq. 2
Self-heat. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Quinolin-2-ol
274-516-1 70254-42-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
221-566-7 3147-39-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(trans,trans)-5-{(4-Pentyl[1,1-bicyclohexyl]-4-yl)-difluormethoxy}-1,2,3-trifluorbenzene
606-648-6 208338-52-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
3,3-bis(bromomethyl)pentane
267-985-9 67969-84-0
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dioxolan-4-ylmethanol
226-758-4 5464-28-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, compound with 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol (1:1)
229-815-1 6753-47-5
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3-Tolylboronic acid
605-855-9 17933-03-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-azidobenzoic acid
229-198-9 6427-66-3
Self-react. B
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
STOT RE 1
STOT RE 1
GHS01 GHS02 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Triammonium 5,5'-(3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate
209-319-1 569-58-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(1E)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol
617-483-4 83657-22-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Trihexyphenidyl
205-614-4 144-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate
275-203-2 71119-23-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium hexanoate
233-179-0 10051-44-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
hexahydro-1-methylphthalic anhydride
607-241-00-6
256-356-4 48122-14-1
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS08
Harmonised C&L View details
(3,4-dimethoxyphenyl)acetaldehyde
227-189-4 5703-21-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Terpolymer of Methacrylamidopropylttrimethylammoniumchloride, Ethylacrylate and Acrylic acid (3:2:8)
606-258-6 192003-74-0
Aquatic Chronic 2
GHS06
Notified C&L View details
Sorbitan, tri-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
618-422-4 9005-70-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
204-614-1 123-28-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
mercury dichloride
mercuric chloride
080-010-00-X
231-299-8 7487-94-7
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.