Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 09 December 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-18-alkyl esters
292-095-2 90551-77-2
Not Classified
Notified C&L View details
5-methyl-1-phenylhex-1-en-3-one
220-760-9 2892-18-4
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Tomatine
241-429-5 17406-45-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Benzoxazol-2-amine
224-952-3 4570-41-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 5'→5'-ester with 3-carbamoyl-1-α-D-ribofuranosylpyridinium--ate
230-738-0 7298-93-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Palladium monoxide
215-218-3 1314-08-5
Ox. Sol. 1
GHS03
REACH registration C&L View details
o-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
223-420-8 3884-95-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-Chloro-N4-(2-methylpropyl)-3,4-quinolinediamine
603-770-1 133860-76-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Magnesium dihydrogenpyrophosphate
244-016-8 20768-12-1
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methyl-4-nitroimidazole
211-790-3 696-23-1
Acute Tox. 4
REACH registration C&L View details
4-Hydroxy-3-nitro-2(1H)-quinolinone
604-801-1 15151-57-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Allyl anthranilate
231-331-0 7493-63-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol and TDI
270-188-9 68412-43-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl nonanoate
204-615-7 123-29-5
Not Classified
Notified C&L View details
Heptadecanal
211-115-2 629-90-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Perhydroazepin-1-ylamine
227-609-6 5906-35-4
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Magnesium sulphate
231-298-2 7487-88-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
L-xylo-hex-2-ulosonic acid
208-403-5 526-98-7
Eye Irrit. 2
REACH registration C&L View details
Gemcitabine Hydrochloride
601-823-3 122111-03-9
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
(25S)-25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a
604-305-5 142680-85-1
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Diammonium dihydroxybis[lactato(2-)-O1,O2]titanate(2-)
265-409-0 65104-06-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Urea, reaction products with formaldehyde and methanol
305-547-1 94645-52-0
Not Classified
Notified C&L View details
N,N'-methylenediacrylamide
203-750-9 110-26-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 2
STOT RE 1
GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
DL-3-(2-aminopropyl)indole
206-073-7 299-26-3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
2-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
236-850-6 13513-82-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich
Light Oil Redistillate, low boiling
648-005-00-2
292-697-5 90989-41-6
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
α-ethoxy-p-cresol
260-918-4 57726-26-8
Not Classified
Notified C&L View details
Imidocarb
248-711-7 27885-92-3
Acute Tox. 4
Repr. 2
STOT SE 1
STOT RE 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Calcium phthalate
227-332-0 5793-85-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-fluoro-2-nitrobenzoic acid
206-890-9 394-01-4
GHS07
Notified C&L View details
Propolis, ext.
288-130-6 85665-41-4
Not Classified
Notified C&L View details
2(3H)-benzoxazolone
200-430-0 59-49-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
papaverine
614-018-00-7
200-397-2 58-74-2
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalene sulfonic acid
607-583-00-6
427-680-5 188907-52-0
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3,7-dimethyloct-6-enyl 2-methylbutyrate
287-104-1 85409-36-5
Not Classified
Notified C&L View details
Cadusafos
619-129-4 95465-99-9
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
618-424-5 9005-71-4
Not Classified
Notified C&L View details
Hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
250-054-6 30112-70-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4-(1-pyrrolidinyl)piperidine
225-676-6 5004-07-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenemethanol, .alpha.-[[(2-hydroxyethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-
607-206-5 23175-18-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-[[(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphonyl]amino]benzoic acid
202-063-1 91-35-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Zinc oxide (ZnO)
617-101-6 8051-03-4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
N-hydroxysuccinimide
228-001-3 6066-82-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]piperidinium chloride
205-222-3 135-87-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
p-tert-butylphenetole
241-305-0 17269-94-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane
216-869-6 1686-14-2
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
O-benzyl-L-tyrosine toluene-p-sulphonate
258-650-8 53587-11-4
Not Classified
Notified C&L View details
Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, tetrahydro-, polymer with formaldehyde, butylated
614-214-2 68036-98-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
2-methoxyethyl acry­late
607-744-00-0
221-499-3 3121-61-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Harmonised C&L View details
4-ethylpiperidine
221-766-4 3230-23-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.