Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 May 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with methyloxirane and oxirane
608-978-6 34354-45-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cinchona pubescens, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinchona pubescens, Rubiaceae.
306-882-6 97435-02-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
THL-HBL
606-077-00-2
418-650-2 104872-06-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Inositol
230-024-9 6917-35-7
Not Classified
Notified C&L View details
Dipotassium azelate
257-931-2 52457-54-2
Not Classified
Notified C&L View details
Pregnenolone acetate
217-212-6 1778-02-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
chloroethane
602-009-00-0
200-830-5 75-00-3
Press. Gas
Flam. Gas 1
Carc. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
4-isocyanatosulphonyltoluene
tosyl isocyanate
615-012-00-7
223-810-8 4083-64-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Benzene-1,2,3-tricarboxylic acid
209-317-0 569-51-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Reactive Blue 72
612-911-6 61968-93-2
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
207-541-3 480-15-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Calcium (R*,R*)-5,5'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-9,9',10,10'-tetrahydro-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo[9,9'-bianthracene]-2,2'-dicarboxylate
263-461-9 62211-03-4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-(octadecyloxy)-, chloride (1:1)
700-414-8 23328-71-4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
vinyl chloride
chloroethylene
602-023-00-7
200-831-0 75-01-4
Press. Gas
Flam. Gas 1
Carc. 1A
GHS02 GHS08
Harmonised C&L View details
4-(dimethylamino)-3,5-xylenol
228-089-3 6120-10-1
Not Classified
Notified C&L View details
Orciprenaline
209-569-1 586-06-1
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopentanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester
457-730-1 41248-23-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
(8α)-12'-hydroxy-2',5'α-diisopropylergotaman-3',6',18-trione
209-273-2 564-37-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Reaction product of benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, Octadecylamine, (Z)-Octadec-9-enylamine, hexamethylenediamine and 4-methyl-m-phenylenediamine
921-582-0
Not Classified
Notified C&L View details
8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
223-301-0 3813-52-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tetrahydrogen dihydroxyoxobis[phosphato(3-)-O]wolframate(4-)
263-745-2 62862-66-2
Not Classified
Notified C&L View details
3,3-diethylpiperidine-2,4-dione
200-999-5 77-03-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride
604-063-0 138124-32-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Terpineol
232-268-1 8000-41-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-aminophthalimide
217-505-9 1875-48-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
454-410-3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium isotridecyl phosphate
278-035-8 74937-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
disodium 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminophenyl)azo)phenylsulfamoyl)phenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)azo)naphthalene-2,7-disulfonate
606-452-0 201792-73-6
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
2-phenoxyethyl 4-((5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)benzoate
DISPERSE YELLOW FC 60954
607-392-00-8
414-260-1 88938-37-8
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Tar acids, cresylic, sodium salts, caustic solns.
Alkaline Extract
648-139-00-1
272-361-4 68815-21-4
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Isopropyl myristate
203-751-4 110-27-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
226-408-0 5395-50-6
Skin Sens. 1
Carc. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
5-bromo-2-methoxybenzonitrile
604-428-4 144649-99-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C11-19, reaction products with o-phenylenediamine, chloromethane-quaternized, sulfonated, sodium salts
309-172-4 100085-32-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
C.I. Pigment Yellow 127
615-667-9 71872-67-8
Not Classified
Notified C&L View details
3β-hydroxyolean-12-en-28-oic acid
208-081-6 508-02-1
Notified C&L View details
2-bromophenol
202-432-7 95-56-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-(2-chloroethyl)morpholine
221-810-2 3240-94-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-METHYL-2-(PHENYLAZO)PHENOL
619-117-9 952-47-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
O-(ethoxycarbonyl)-N-(1-methyl-2-oxo-2-phenylethylidene)hydroxylamine
265-967-5 65894-76-0
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
1-Butanamine, N-butyl-N-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1)
601-371-7 115555-77-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(±)-1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazolium nitrate
272-295-6 68797-31-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl diselenide
211-042-6 628-39-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2-nitrobenzenesulphonyl fluoride
207-094-4 433-98-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Amides, tallow, N-[3-(dimethylamino)propyl]
270-356-1 68425-50-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-(stearoylamino)ethyl]stearamide monoacetate
266-781-7 67633-78-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07
Notified C&L View details
Sodium hydrogen tartrate
208-400-9 526-94-3
Not Classified
Notified C&L View details
Benzophenone
204-337-6 119-61-9
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
3-methoxy-2-methylpyridine
247-652-4 26395-26-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2R)-(-)-Glycidyl p-Toluenesulfonate
601-283-9 113826-06-5
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
Carc. 1B
GHS05 GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.