Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Decahydroisoquinoline
228-702-4 6329-61-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium C-(2-ethylhexyl) C-methyl hydrogen 2-sulphonatosuccinate
300-033-3 93919-49-4
Notified C&L View details
Methyl hydrogen 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
278-034-2 74936-72-4
Not Classified
Notified C&L View details
Tripotassium hydrogen diphosphate
240-374-4 16270-76-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Trichloro(trimethylamine)boron
216-166-4 1516-55-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
478-380-6 1013116-84-1
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
2,4-dihydroxybenzamide
221-567-2 3147-45-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
236-852-7 13515-40-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
[6R-[6α,7β(R*)]]-7-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ylthio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, compound with propane-1,2-diol
260-642-4 57235-40-2
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Barium isodecanoate
300-972-9 93965-23-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Naphthalene-1,8-diol
209-316-5 569-42-6
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1-ethyl-2-iodobenzene
605-979-3 18282-40-1
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of 4 diastereoisomers of 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene
NEOCASPIRENE
603-158-00-4
412-460-3 89079-92-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Tris(2-ethylhexyl) 2-(acetyloxy)propane-1,2,3-tricarboxylate
205-617-0 144-15-0
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, zinc salts
294-969-9 91771-75-4
Not Classified
Notified C&L View details
(dicyclopropylmethyl)(4,5-dihydro-2-oxazolyl)ammonium dihydrogen phosphate
287-106-2 85409-38-7
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-(2-chloroethyl)piperidinium chloride
217-920-5 2008-75-5
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Muta. 2
GHS05 GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
2-aminophenol
612-033-00-3
202-431-1 95-55-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Muta. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
3-anilinopropionitrile
214-057-6 1075-76-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Hexaboron silicide
234-535-8 12008-29-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Biotin
200-399-3 58-85-5
Not Classified
Notified C&L View details
5-methyluridine
215-973-9 1463-10-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-isopropylcyclohexan-1-one
213-728-0 1004-77-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
(1R)-(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
616-668-7 79200-56-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Orthotelluric acid
232-267-6 7803-68-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Bis(pentane-2,4-dionato)tin
240-142-2 16009-86-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-dichloro-2-butenal
247-651-9 26394-31-0
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Indan-4-amine
250-950-7 32202-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ammonia, anhydrous
007-001-00-5
231-635-3 7664-41-7
Press. Gas
Flam. Gas 2
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
GHS04 GHS05 GHS06
GHS09
Harmonised C&L View details
Zinc bis(O,O-diisooctyl) bis(dithiophosphate)
249-109-7 28629-66-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
REACH registration C&L View details
Zinc adipate
222-364-1 3446-35-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphinan
220-674-1 2859-16-7
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3,6-bis[(4-chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
217-628-8 1914-99-4
Carc. 2
GHS08
Notified C&L View details
Hexahydro-1H-azepine-1-ethanol
243-915-2 20603-00-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylamine
224-954-4 4572-03-6
GHS05
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15-alkyl esters
292-093-1 90551-75-0
Not Classified
Notified C&L View details
Quinoline 1-oxide
216-560-6 1613-37-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)[4-(diethylamino)phenyl]methyl]-3-methylsalicylic acid
231-222-8 7452-51-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,2-dibutyl-1,3,2-dioxastannolane
222-732-1 3590-59-8
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
3,5-bis(tert-butyl)benzoic acid
240-350-3 16225-26-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
613-232-00-8
431-030-6 163269-30-5
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
p-isocyanatobenzenesulphonyl chloride
229-812-5 6752-38-1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
204-613-6 123-26-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Estrone
200-164-5 53-16-7
Carc. 2
Repr. 1A
Lact.
GHS08
REACH registration C&L View details
1-iodooctadecane
211-117-3 629-93-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-1-methylpyridinium iodide
238-288-7 14338-32-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dirubidium molybdate
237-271-1 13718-22-4
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.