Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 29 November 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Urea
200-315-5 57-13-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
ioxynil octanoate (ISO)
4-cyano-2,6-diiodophenyl octanoate
608-018-00-6
223-375-4 3861-47-0
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Pyridazine-3,6-diol
204-619-9 123-33-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Muta. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
NEOFLON TM EFEP
448-400-8
Not Classified
Notified C&L View details
Acetamidoxime
606-918-3 22059-22-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Calcium bis(2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl) distearate
227-335-7 5793-94-2
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
604-079-00-8
428-970-4 13595-25-0
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-isopropyl-m-cresol
221-761-7 3228-02-2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
614-190-3 67973-32-4
GHS07
Notified C&L View details
Scheelite (Ca(WO4))
238-981-4 14913-80-5
Not Classified
Notified C&L View details
3,20-bis(ethylenedioxy)pregna-5,7-diene
243-175-0 19592-55-3
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
2,3-diphenylquinoxaline
216-865-4 1684-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
poly-[((4-((4-(ethyl-ethylene)amino)phenyl)-(4-(ethyl-(2-oxyethylene)amino)phenyl)methinyl)-3-methylcyclohexa-2,5-dienylidene)-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)ammonium acetate]
607-543-00-8
427-480-8 176429-22-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Betaine hydrochloride
209-683-1 590-46-5
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2,2,2-tribromoethanol
200-903-1 75-80-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Primrose, Primula veris, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Primula veris, Primulaceae.
284-109-0 84787-68-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Dimercaprol
200-433-7 59-52-9
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
6-chloropyrimidine-4,5-diamine
224-341-1 4316-98-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Lead dichloride
231-845-5 7758-95-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
Repr. 1A
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Oxymetazoline hydrochloride
219-015-0 2315-02-8
Acute Tox. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N,N-diphenyl-N'-picrylhydrazine
216-953-2 1707-75-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-Methoxy-2-nitropyridine
606-480-3 20265-37-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 2-[[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]benzoate
277-026-6 72927-84-5
Not Classified
Notified C&L View details
alpha-D-Glucopyranose, 4-O-beta-D-galactopyranosyl-, monohydrate
611-913-4 5989-81-1
Not Classified
Notified C&L View details
Diisopentyl ether
208-857-4 544-01-4
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Adipic acid, polymer with hexane-1,6-diol and propylidynetrimethanol
500-131-8 56266-32-1
Notified C&L View details
2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzene-1,3-diolbis(methanesulfonate)
611-162-00-2
429-600-4 1026988-42-0
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Sodium 4-[[5-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]-2-methylphenyl]azo]benzenesulphonate
271-462-0 68555-86-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
STOT SE 2
STOT SE 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Methyltriphenylphosphonium bromide
217-218-9 1779-49-3
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Sodium [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
200-708-1 69-52-3
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
601-733-4 120709-09-3
GHS07
Notified C&L View details
trinickel boride
028-056-00-1
234-495-1 12007-02-2
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
239-707-6 15630-89-4
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS03 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Trichloro[3-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy]propyl]silane
239-589-6 15538-93-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Cyclohexyl anthranilate
231-920-2 7779-16-0
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 4-amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
229-208-1 6428-31-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
bis(2-ethylhexyl) phthalate
di-(2-ethylhexyl) phthalate
DEHP
607-317-00-9
204-211-0 117-81-7
Repr. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Vanadium
231-171-1 7440-62-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Copper diperchlorate
237-391-4 13770-18-8
Ox. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol
213-725-4 1004-75-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-nitrobiphenyl
201-646-8 86-00-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Sodium 4-[4-[[2-methyl-4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]anilino]-3-nitrobenzenesulphonate
235-406-9 12220-06-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Gliquidone
251-463-2 33342-05-1
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
209-275-3 565-00-4
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Cocaine hydrochloride
200-167-1 53-21-4
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Repr. 1B
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
2,6-dichlorobenzene-1,4-diamine
210-184-6 609-20-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
N-butyltriphenylphosphonium chloride
217-219-4 1779-51-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-[2-[6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:2)
616-813-4 8003-58-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
8-hydroxy-5-methylquinolinium decyl sulphate
245-246-1 22816-64-4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.