Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrachloro-
609-997-2 42221-52-3
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Aniline, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-053-4 26838-74-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2B
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
1-butylimidazole
224-335-9 4316-42-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-bromo-3-methylcyclohexane
237-675-8 13905-48-1
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(bromomethyl)-4-chlorobenzene
210-760-7 622-95-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Nona-1,8-diyne
219-254-0 2396-65-8
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-((bis(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)propanenitrile
600-337-9 102691-36-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16-methylenepregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
215-013-9 1255-35-2
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
Acetic acid, C6-8-branched alkyl esters
618-553-7 90438-79-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Benzyltributylammonium bromide
246-819-9 25316-59-0
GHS07
Notified C&L View details
α,α,α-trifluoro-4-toluonitrile
207-239-1 455-18-5
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Sodium benzothiazol-2-yl sulphide
219-660-8 2492-26-4
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2,2-dimethoxyethyl(dimethyl)amine
254-097-1 38711-20-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Sodium 4-hydroxybutyrate
207-953-3 502-85-2
Not Classified
Notified C&L View details
Saccharomyces cerevisiae, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Saccharomyces cerevisiae, Saccharomycelaceae.
283-294-5 84604-16-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1
Flam. Liq. 3
Org. Perox. C
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS06 GHS07
GHS09
REACH registration C&L View details
Piperidolate hydrochloride
204-964-5 129-77-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Ethanone, 1-(1-cycloocten-1-yl)-
466-270-0 17339-74-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
604-357-9 14347-05-8
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
2-methylundecane
230-323-4 7045-71-8
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
(E)-3-{(S)-1-[2-(2-Amino-6-hydroxy-purin-9-ylmethoxy)-ethoxycarbonyl]-2-methyl-propylamino}-but-2-enoic acid mehylester
606-478-2 202601-68-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-N,N'-bis(3-pyridylmethyl)isophthaldiamide
251-245-7 32828-81-2
Not Classified
Notified C&L View details
(Z)-[(octadec-9-enyloxy)methyl]oxirane
262-268-7 60501-41-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,2,2-trichloroethyl dichlorophosphite
262-021-3 60010-51-7
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
flusilazole (ISO)
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
014-017-00-6
617-717-5 85509-19-9
Acute Tox. 4
Carc. 2
Aquatic Chronic 2
Repr. 1B
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
p-tert-butoxybenzaldehyde
260-909-5 57699-45-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Erythromycin, 9-oxime, (9Z)-
603-883-6 134931-01-4
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
2,4-dinitro-N',N'-dipropyl-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
249-421-3 29091-21-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
spirulina color
607-057-6 223751-80-2
Not Classified
Notified C&L View details
Silver p-toluenesulphonate
240-859-0 16836-95-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum) catalytic reformer, heavy arom. conc.
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a catalytically reformed petroleum cut. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C16 and boiling in the range of approximately 200 °C to 300 °C (392 °F to 572 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a catalytically reformed petroleum cut. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C16 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
649-232-00-X
295-294-2 91995-34-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
3-Ethyl-3-(2-
608-424-3 298695-60-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2,4,5-trichlorophenyl isothiocyanate
245-471-5 23165-46-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Tetradecyl propionate
228-300-9 6221-95-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethylene oxide - propylene oxide copolymer mono(nonylphenyl) ether
609-376-6 37251-69-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
2-nitrothiophene
210-190-9 609-40-5
Muta. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
(1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
229-978-9 6876-13-7
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
REACH registration C&L View details
Tripotassium hexakis(nitrito-N)rhodate
241-716-5 17712-66-2
GHS07
Notified C&L View details
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:2:1)
424-390-0 93280-40-1
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Muta. 2
Repr. 2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS07
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-022-2 915-67-3
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
m-phenylene di(acetate)
203-596-2 108-58-7
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 1,3-dihydro-1-(4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:2)
616-591-9 781649-84-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Sunflower oil
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic and oleic. (Helianthus annuus, Compositae).
232-273-9 8001-21-6
Not Classified
Notified C&L View details
Barium manganate
232-109-6 7787-35-1
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
4-methylhexanoic acid
216-336-8 1561-11-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,2'-(heptylimino)bisethanol
258-238-8 52891-01-7
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
(5α)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol
207-385-6 467-04-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Resp. Sens. 1
Repr. 2
GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
Dibromo-16,17-dimethoxyanthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
247-192-4 25704-81-8
Not Classified
Notified C&L View details
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
046-001-00-X
425-270-0 134620-00-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, reaction products with epichlorohydrin
298-715-8 93821-29-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.