Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride
607-099-00-5
219-374-3 2426-02-0
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS08
Harmonised C&L View details
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
603-056-00-X
218-645-3 2210-79-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-(4-Chloro-3-methoxy-pyridin-2-ylmethanesulfinyl)-6-difluoromethoxy-1H-benzoimidazole
609-876-4 409098-86-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-butoxy-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
237-555-5 13838-32-9
GHS07
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.]
A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
649-541-00-X
295-342-2 91995-79-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
N-glycyl-L-aspartic acid
225-140-1 4685-12-5
Notified C&L View details
p-acetamidobenzenesulphonyl fluoride
206-343-4 329-20-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4,4'-(propane-1,3-diyl)dipyridine
241-284-8 17252-51-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-vinylcyclohexene
601-088-00-9
202-848-9 100-40-3
Carc. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium hydrogen maleate
255-351-4 41397-50-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Nitrourea
209-144-0 556-89-8
Expl. 1.1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS01 GHS07
Notified C&L View details
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
600-820-4 107367-98-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
β-phenyl-β-alanine
210-371-2 614-19-7
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
3-Mercapto-1-hexanol
610-721-8 51755-83-0
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,1-dimethyl-2-thiourea
230-204-7 6972-05-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
616-433-9 7706-67-4
Not Classified
Notified C&L View details
1,1-dimethylheptanethiol
246-896-9 25360-10-5
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Tripropyl borate
211-703-9 688-71-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Banana, Musa paradisiaca, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Musa paradisiaca, Musaceae.
289-602-4 89957-82-4
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropylidenedi-p-phenylenebis[bis[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl]phosphine]
258-419-1 53184-75-1
Notified C&L View details
o-tolylacetonitrile
244-937-5 22364-68-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-318-4 81-05-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Heptan-4-olide
203-279-9 105-21-5
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[[3-[(1-oxoallyl)oxy]-2,2-bis[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]propoxy]methyl]-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate
249-698-0 29570-58-9
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Formaldehyde, reaction products with methylamine
291-312-8 90387-40-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-fluoro-4-phenoxybenzene
206-357-0 330-84-7
GHS07
Notified C&L View details
Oxitriptan
224-411-1 4350-09-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile)
218-254-8 2094-98-6
Self-react. D
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Myrrh
616-981-9 8016-37-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
216-637-4 1632-68-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H-imidazole-2-carbaldehyde
600-165-4 10111-08-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenethylammonium chloride
205-849-2 156-28-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Oils, licorice
619-286-9 97676-23-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-pentafluorobenzoyl-1H-imidazole
278-285-8 75641-06-4
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Benzenediamine, N1-methyl-4-(methylsulfonyl)-
615-907-2 73097-51-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Triacetoxyethylsilane
241-677-4 17689-77-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
CHINOLONCARBONSÄURE 93-073; CP-70,335
607-303-00-2
413-760-7 93107-30-3
Aquatic Chronic 3
Repr. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., calcium salts
290-646-1 90194-36-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Benzeneacetyl chloride, 2,5-dimethyl-
470-780-9 55312-97-5
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
L-lysine mono[4-isobutyl-α-methylbenzeneacetate]
260-751-7 57469-77-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methylenebis[trimethylsilane]
218-322-7 2117-28-4
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Ruscus aculeatus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ruscus aculeatus, Liliaceae.
281-682-9 84012-38-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
6-methylcyclohex-3-enecarbaldehyde
201-953-7 89-94-1
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]heptane-2-methanol
282-699-4 84304-13-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-bromobenzonitrile
210-764-9 623-00-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
5-phenyl-o-anisidine
254-639-7 39811-17-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
8-aminonaphthalene-1,6-disulphonic acid
204-969-2 129-91-9
GHS07
Notified C&L View details
Dodecyl mercaptoacetate
223-138-5 3746-39-2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.