Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Octachloronaphthalene
218-778-7 2234-13-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-anilino-4-hydroxyanthraquinone
242-939-0 19286-75-0
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
3,5-dimethylhexan-3-ol
224-136-7 4209-91-0
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis[N-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)ethanimine]
610-133-1 436857-82-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,13S,20R,20bS)-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',10,11,14,15,17,17a,20,20a,20b-dodecahydro-2H,7H-spiro[11,15-methanofuro[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecine-13,2'-pyran]-7-yl 4-O-[(4xi)-4-acetamido-2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-alpha-L-threo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranoside
602-966-4 123997-26-2
Acute Tox. 3
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl-terminated
600-723-7 106214-84-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt
287-370-9 85480-89-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-fluorobenzylamine
201-957-9 89-99-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N,N',N'-tetramethyltetramethylenediamine
203-878-5 111-51-3
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Amines, C12-14-tert-alkyl, di-Me phosphates
268-954-2 68155-32-8
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium potassium bis(sulphate)
233-401-6 10141-00-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Strontium hydrogen phosphate
236-615-8 13450-99-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dialuminium trioxalate
212-407-2 814-87-9
GHS07
Notified C&L View details
(benzimidazol-2-yl)ethanenitrile
224-574-9 4414-88-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dichlorohexylmethylsilane
238-864-8 14799-94-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide
271-865-1 68610-44-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
REACH registration C&L View details
Butane-2,3-dithiol
224-870-8 4532-64-3
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-methylpyridazin-3(2H)-one monohydrobromide
304-375-4 94248-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Butanol, 4-chloro-, 1-methanesulfonate
608-017-0 26910-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenemethanesulfonic acid, alpha,4-dihydroxy-, potassium salt (1:1)
614-953-0 69342-18-3
Not Classified
Notified C&L View details
1-methyl-1-nitrosourea
211-678-4 684-93-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, C10-60-alkyl derivs., sodium salts
290-641-4 90194-32-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
ucb 22060
446-640-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,16α,20,25-tetrahydroxy-9β-methyl-10α,-19-norlanosta-1,5,23(E)-triene-3,11,22-trione 25-acetate
242-325-2 18444-66-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,6-bis[2-(dimethylamino)ethoxy]-9H-xanthen-9-one dihydrochloride
259-250-6 54593-27-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
006-053-00-6
220-114-6 2631-40-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Octatriacontane
230-560-3 7194-85-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
619-606-7 924305-06-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[[(2-hydroxyethyl)imino]dimethylene]bisphosphonic acid, sodium salt
244-743-0 22036-78-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05
Notified C&L View details
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
REACH registration C&L View details
2,6-di-tert-butylhydroquinone
219-481-5 2444-28-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-furyl-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
252-719-6 35771-65-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-fluoro-4-nitrotoluene
207-166-5 446-34-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Copper(2+) selenite
233-526-6 10214-40-1
GHS06
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), cold-acid, C4-6
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.]
A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.
649-362-00-7
270-741-4 68477-61-2
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Dibromotriphenylphosphorane
213-855-1 1034-39-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
216-632-7 1631-29-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Propyn-1-amine, N,N-diethyl-, sulfate (1:?)
617-623-4 84779-61-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Nifurtoinol
214-126-0 1088-92-2
Not Classified
Notified C&L View details
Balsams, copaiba, sulfurized, silver salts
271-373-7 68551-38-2
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propene
215-847-3 1428-33-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,4,5,6-tetrahydrophthalimide
225-211-7 4720-86-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Oxirane, 2,2'-[methylenebis[(2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis-
439-910-1 93705-66-9
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
N-[4-chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]acetamide
275-721-9 71617-28-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, butyl ester, sulfated
283-053-4 84539-64-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-hydroxycoumarin
214-060-2 1076-38-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fluclorolone acetonide
223-010-9 3693-39-8
Repr. 2
Lact.
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.