Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 June 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Sodium 5-[[2-nitro-4-sulphamoylphenyl]amino]-2-[[4-[[2-nitro-4-sulphamoylphenyl]amino]phenyl]amino]benzenesulphonate
276-131-4 71873-58-0
Not Classified
Notified C&L View details
Marjoram oil
616-979-8 8016-33-9
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
Oils, lard, sulfated
273-582-9 68990-17-0
Not Classified
Notified C&L View details
3-fluoro-4-nitroaniline
219-130-6 2369-13-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2',3',4'-trichloroacetophenone
237-092-9 13608-87-2
GHS07
Notified C&L View details
Octyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
220-109-9 2630-15-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
p-(methylsulphinyl)benzaldehyde
253-669-8 37794-15-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, methyloxirane and oxirane
614-281-8 68123-18-2
Not Classified
Notified C&L View details
Nitric acid, ammonium calcium salt
239-289-5 15245-12-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, ethyl ester
253-391-7 37203-76-2
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
(+)-menthone
222-227-6 3391-87-5
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Lithium 2-ethylhexanoate
239-657-5 15590-62-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Reseda luteola, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Reseda luteola, Resedaceae.
290-237-8 90106-16-4
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 2-hexyloxyethanolate
700-291-0 1000701-92-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
4-(2-chloroethyl)phenyl methyl ether
242-099-5 18217-00-0
Muta. 2
GHS08
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18-unsatd., sulfated, ammonium salts
308-585-7 98106-63-9
Not Classified
Notified C&L View details
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
618-859-0 92600-11-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., isononyl esters
288-662-9 85865-64-1
Not Classified
Notified C&L View details
Estazolam
249-982-4 29975-16-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
acylation product between palmitoyl chloride and amino acids
920-912-0
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Temazepam
212-688-1 846-50-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
diisobutyl phthalate
607-623-00-2
201-553-2 84-69-5
Repr. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl [2S-(2α,3E,4β)]-3-ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetate
251-129-6 32619-42-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
DONOR C2; IIDP
603-145-00-3
406-970-5 129228-11-1
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-hydroxy-5-(2-methylpropyloxycarbonylamino)-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthoamide
UC-131
616-069-00-0
406-210-2 110560-22-0
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Magnesium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate
254-868-2 40277-04-1
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-Phenylbutyric Acid
610-071-5 4286-15-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-2-fluoroaniline
218-283-6 2106-04-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C9-11-branched, calcium salts
287-033-6 85408-70-4
Not Classified
Notified C&L View details
Pyrimidine-2-ol hydrochloride
253-897-8 38353-09-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with diethanolamine
272-485-9 68855-44-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-phenylthiazol-2-amine
217-926-8 2010-06-2
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Molecular sieve
613-189-5 63231-69-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(chlorocarbonyl)phenyl 3-chloropropanoate
609-280-4 366448-53-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
11α,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
278-982-7 78761-59-8
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
4-bromostyrene
218-022-6 2039-82-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Soybean meal
Meal resulting from solvent extraction of oil from soybeans.
269-648-1 68308-36-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,5-dihydroxybenzoic acid
202-730-7 99-10-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2-phenoxynicotinonitrile
238-035-0 14178-15-5
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 4-dodecylbenzenesulphonate
218-654-2 2211-98-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-deoxy-L-erythropentose
600-579-5 104578-89-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-hydrazinobenzoic acid
226-202-0 5326-27-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amitriptyline
200-041-6 50-48-6
GHS05 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
chromium (VI) trioxide
024-001-00-0
215-607-8 1333-82-0
Ox. Sol. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1A
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Orthoboric acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
233-175-9 10049-36-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Amines, C12-14-alkyl, reaction products with hexanol, phosphorus oxide (P2O5), phosphorus sulfide (P2S5) and propylene oxide
294-716-2 91745-46-9
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS07
GHS09
Notified C&L View details
1,1'-[ethylidenebis(oxy)]dibutane
212-804-0 871-22-7
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]salicylic acid
247-238-3 25747-21-1
Not Classified
Notified C&L View details
Asbestos
603-721-4 1332-21-4
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
Oils, vegetable, sulfated, ammonium salts
293-411-1 91079-24-2
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.