Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 June 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Temazepam
212-688-1 846-50-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
diisobutyl phthalate
607-623-00-2
201-553-2 84-69-5
Repr. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl [2S-(2α,3E,4β)]-3-ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetate
251-129-6 32619-42-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
DONOR C2; IIDP
603-145-00-3
406-970-5 129228-11-1
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-hydroxy-5-(2-methylpropyloxycarbonylamino)-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthoamide
UC-131
616-069-00-0
406-210-2 110560-22-0
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Magnesium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate
254-868-2 40277-04-1
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-Phenylbutyric Acid
610-071-5 4286-15-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-2-fluoroaniline
218-283-6 2106-04-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C9-11-branched, calcium salts
287-033-6 85408-70-4
Not Classified
Notified C&L View details
Pyrimidine-2-ol hydrochloride
253-897-8 38353-09-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with diethanolamine
272-485-9 68855-44-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-phenylthiazol-2-amine
217-926-8 2010-06-2
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Molecular sieve
613-189-5 63231-69-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(chlorocarbonyl)phenyl 3-chloropropanoate
609-280-4 366448-53-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
11α,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
278-982-7 78761-59-8
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
4-bromostyrene
218-022-6 2039-82-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Soybean meal
Meal resulting from solvent extraction of oil from soybeans.
269-648-1 68308-36-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,5-dihydroxybenzoic acid
202-730-7 99-10-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-phenoxynicotinonitrile
238-035-0 14178-15-5
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 4-dodecylbenzenesulphonate
218-654-2 2211-98-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-deoxy-L-erythropentose
600-579-5 104578-89-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-hydrazinobenzoic acid
226-202-0 5326-27-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amitriptyline
200-041-6 50-48-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
Repr. 2
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
chromium (VI) trioxide
024-001-00-0
215-607-8 1333-82-0
Ox. Sol. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1A
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Orthoboric acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
233-175-9 10049-36-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Amines, C12-14-alkyl, reaction products with hexanol, phosphorus oxide (P2O5), phosphorus sulfide (P2S5) and propylene oxide
294-716-2 91745-46-9
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS07
GHS09
Notified C&L View details
1,1'-[ethylidenebis(oxy)]dibutane
212-804-0 871-22-7
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]salicylic acid
247-238-3 25747-21-1
Not Classified
Notified C&L View details
Asbestos
603-721-4 1332-21-4
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
Oils, vegetable, sulfated, ammonium salts
293-411-1 91079-24-2
Not Classified
Notified C&L View details
α-ethylcinnamaldehyde
249-037-6 28467-92-7
Not Classified
Notified C&L View details
Neodymium oxide
215-214-1 1313-97-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
(S)-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidine-1-yl)butyric acid
607-528-00-6
430-900-2 192725-50-1
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
Pennyroyal oil (Mentha pulegium L.)
616-943-1 8013-99-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-tetradecyloxyaniline
255-510-8 41710-89-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
6-methyl-2,4-bis(methylthio)phenylene-1,3-diamine
DM-C-TDA; DMTDA; ETHACURE (R) 300 CURATIVE
612-113-00-8
403-240-8 106264-79-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
4-methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-ylamine
2-METHOXY-4-METHYL-6-METHYLAMINO-1,3,5-TRIAZIN; DPX-L5296; L5296
613-094-00-9
401-360-5 5248-39-5
Acute Tox. 4
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Ethyl 4-morpholinepropionate
243-526-8 20120-24-5
GHS07
Notified C&L View details
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid
206-812-3 376-72-7
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-chloro-3-methyl-4-(methylsulfonyl)-
600-786-0 106904-09-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
L-histidine monohydrochloride
211-438-9 645-35-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
207-418-4 469-61-4
Asp. Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2-[(dimethylamino)methyl]cyclohexan-1-one
239-422-7 15409-60-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
cis-decahydroquinoline
233-752-5 10343-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Red 262
406-170-6 1628433-99-7
Not Classified
Notified C&L View details
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]-
234-198-7 10592-13-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Potassium dihydrogenarsenate
232-065-8 7784-41-0
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Carc. 1A
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Dodecanedioic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
285-271-5 85049-97-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-3H-indolium methyl sulphate
281-435-5 83949-75-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Dysprosium(3+) acetate
242-565-8 18779-07-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.