Skip to Content
Skip to Content

Lista de sustancias del anexo III

Lista de sustancias del anexo III

ECHA koostas registri ainetest, mis tõenäoliselt vastavad REACH-määruse III lisa kriteeriumidele. Eesmärk on aidata registreerijatel teha kindlaks, kas nõutavad on teabele esitatavad vähendatud miinimumnõuded või VII lisa täielikud andmed.

Registri koostamisel kasutati avalikult kättesaadavate andmebaaside katseandmeid ja (Q)SAR-mudeli tulemusi. Ohtlike toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste ning kasutusalade teavet, samuti muud seotud teavet tuleb võrrelda III lisa kriteeriumidega.

Kui aine ei ole selles loetelus, ei pruugi see tähendada, et aine ei vasta III lisa kriteeriumidele. Samamoodi kui aine on selles registris, saab registreerija siiski kasutada teabele esitatavaid vähendatud nõudeid, kui see on põhjendatud.

NB! Andmik ei ole klassifitseerimisvahend, vaid pakub teavet võimalike ohunäitajate kohta. Näiteks ei tähenda märge „potentsiaalne mutageen", et ECHA liigitab aine mutageenseks. Klassifitseerimisvajaduse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki tõendeid.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate

EC / List no.: 254-485-0 CAS no.: 39515-41-8
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Harmonised classification for acute toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Acute Tox. 2; The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Acute Tox. 3; The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Acute Tox. 4 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Aquatic Acute 1; The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Aquatic Chronic 1 # Suspected bioaccumulative: EpiSuite data included in the Toolbox contain at least one experimental log Kow value equal to or higher than 4.5 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.0024 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is 'Toxic-1 (less than 1 mg/l) (moderate reliability)';The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of <1 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of <1 mg/L # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3' gives an alert for skin sensitisation

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2