Skip to Content
Skip to Content

Lista de sustancias del anexo III

Lista de sustancias del anexo III

ECHA koostas registri ainetest, mis tõenäoliselt vastavad REACH-määruse III lisa kriteeriumidele. Eesmärk on aidata registreerijatel teha kindlaks, kas nõutavad on teabele esitatavad vähendatud miinimumnõuded või VII lisa täielikud andmed.

Registri koostamisel kasutati avalikult kättesaadavate andmebaaside katseandmeid ja (Q)SAR-mudeli tulemusi. Ohtlike toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste ning kasutusalade teavet, samuti muud seotud teavet tuleb võrrelda III lisa kriteeriumidega.

Kui aine ei ole selles loetelus, ei pruugi see tähendada, et aine ei vasta III lisa kriteeriumidele. Samamoodi kui aine on selles registris, saab registreerija siiski kasutada teabele esitatavaid vähendatud nõudeid, kui see on põhjendatud.

NB! Andmik ei ole klassifitseerimisvahend, vaid pakub teavet võimalike ohunäitajate kohta. Näiteks ei tähenda märge „potentsiaalne mutageen", et ECHA liigitab aine mutageenseks. Klassifitseerimisvajaduse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki tõendeid.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Pentachloroethane

EC / List no.: 200-925-1 CAS no.: 76-01-7
Information source
# Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 2 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Carc. 2 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 1 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity; ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (EXPERIMENTAL value); Recommended for C category 2 by IMAP; carcinogen according to ISSCAN # Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 8.05 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 7.51 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (EXPERIMENTAL value); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 9.14 mg/L (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 16.61 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 10.45 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 11.91 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS gives an alert for mutagenicity # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin irritant: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as skin irritant # Suspected to meet STOT RE classification: Recommended for STOT RE 1 by IMAP

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2