Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist?

Registreerimistoimik peab kajastama praegusi teadmisi, kuidas ainet kogu tarneahela ulatuses tootmiskohtades ja tarbijakasutuses ohutult kasutada. See tähendab, et pärast registreerimistoimiku edukat esitamist ja registreerimisnumbri saamist on teil veel ülesandeid.

 

Korraldage tegevust ettevõttes

Teie vastate selle eest, et registreerimistoimik on ajakohane. Peate ise pidama registreerimistoimikus ajakohasena näiteks ettevõtte teabe, toodetava või imporditava aine koostise ja klientide kasutusalad.

Ettevõttes peavad olema kehtestatud menetlused, süsteemid ja hoiatused, et saaksite teada, millal muuta registreerimistoimikut. Võite näiteks töötada välja menetluse, kuidas töödelda ja analüüsida klientide tagasisidet või kuidas jälgida teie ainega seotud teaduskirjandust.

Peate IUCLID-vormingus ajakohastama toimikut näiteks järgmistel juhtudel.

 • Vahetate toorainet, tootmisprotsessi või tarnijat, mille tulemusel sisaldab aine nüüd (ohtlikke) lisandeid või (vähetähtsaid) koostisaineid.
 • Muudate aine impordi- või tootmismahtu. Toimikus peab olema alati uusim koguseteave, seega märkige nii mahu vähenemine kui ka suurenemine.
 • Kui maht suureneb ja jõuate järgmisse kogusevahemikku, on võimalikke olukordi kaks.
  • Nõutavad andmed on ühise registreerimise kaudu juba kättesaadavad: teatage kaasregistreerijaile (sh juhtregistreerijale), mis lisauuringuid vajate, ja hankige juurdepääs nende vajalikele andmetele, näiteks ostes asjakohase teabekasutusnõusoleku.
  • Nõutavad andmed ei ole ühise registreerimise kaudu kättesaadavad: saatke ECHA-le päring. Saate i) teabe, mis andmed on ühises registreerimises kättesaadavad, ja ii) üle 12 aasta varem esitatud andmed.

   Kui ei ole kumbki olukord, peate mõtlema, kuidas täita andmelünki.

 • Saate teada klientide uutest kasutusaladest. Sellisel juhul on võimalik, et peate ajakohastama ka kemikaaliohutuse aruannet.
 • Vaja võib olla ajakohastada sellise omaduse teavet, mille ühisest esitamisest loobusite.
 • Tarnija muudab teie imporditava segu koostist. Vaja võib olla teatada aine impordi lõpetamisest.
 • Saate teada aine omaduste uuest teabest, millest tuleb teatada kaasregistreerijaile ja juhtregistreerijale. Peate kokku leppima, kuidas ajakohastada registreerimistoimiku ühist osa.

Kõik registreerimistoimiku ajakohastused tuleb esitada ECHA-le REACH-ITi kaudu asjatu viivituseta.

Enamik toimikute ajakohastamisi on tasuta, v.a kogusevahemiku ajakohastamine.

 

Korraldage tegevust kaasregistreerijatega

Kõik kaasregistreerijad (juhtregistreerija ja liikmesregistreerijad) jagavad vastutust hoida registreerimistoimiku ühine osa ajakohasena. Ühises osas on aine füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste teave, klassifikatsioon ja märgistus ning ohutu kasutamise juhised.

Tegevuse korraldamiseks on vaja koostöökokkulepet. Ajakohastamisega võib kaasneda kulusid, mille jagamine tuleb kaasregistreerijatega kindla korra järgi kokku leppida.

Registreerimistoimiku ühist osa tuleb ajakohastada IUCLID-vormingus näiteks järgmistel juhtudel.

 • Saate näiteks kirjandusest või kliendilt teada, et ainel on seni teadmata ohtlikke omadusi.
 • Ühiselt esitatud kemikaaliohutuse aruanne tuleb ajakohastada näiteks pärast seda, kui on tuvastatud aine uued kasutusalad või kasutusalad, mida ei soovitata.
 • Aine klassifikatsioon ja märgistus muutub, näiteks CLP-määruse muudatuste tõttu või kui ilmub uut ohtlike omaduste teavet.
 • Ühises esitamises osalev ettevõte suurendab tootmismahtu ja jõuab suuremasse kogusevahemikku. Kui ühises esitamises puudub suurema kogusevahemiku registreerimiseks nõutav teave, tuleb see koostada ja lisada toimikusse. Kaasregistreerijad peavad kokku leppima, kuidas see toimub. Miinimumina peab küsima kõigilt ühise esitamise registreerijailt, kas neil on asjakohast teavet või kas ka nemad kavatsevad jõuda suuremasse kogusevahemikku.
 • ECHA või liikmesriik nõuab kaasregistreerijailt toimiku või aine hindamisel lisateavet. Kaasregistreerijad peavad kokku leppima, kuidas see toimub.

Kõik registreerimistoimiku ühise osa ajakohastused peab esitama juhtregistreerija REACH-ITi kaudu ilma viivituseta või ametiasutuse otsuses nimetatud tähtaja jooksul.

Toimiku sellised ajakohastused on tasuta, v.a kui taotlete teatud teabe konfidentsiaalsust.

 

Kujutis
NB! Ettevõtte kogu haldusteave REACH-ITis – nt juriidilise isiku teave, aadress ja kontaktisik – peab olema ajakohane. Nii saavad ametiasutused ja kaasregistreerijad alati küsida registreerimistoimiku kohta.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)