Autoriseeritud ainete allkasutamise statistika

Autoriseerimistaotlused võivad hõlmata aine kasutusalasid taotleja poolt, kasutusalasid tarneahelas allpool või mõlemat.

Allkasutajad, keda hõlmavad tarneahelas ülalpool paiknevale ettevõttele antud autoriseeringud, peavad ECHA-le aine kasutusala teatama. Selle nõude alus on REACH-määruse artikkel 66.

ECHA peab allkasutajate teadete registrit ja edastab teabe liikmesriikide pädevatele asutustele.

Allpool esitatud graafikul on kõigi praeguseks saadud allkasutajate teadete ülevaade. Terviklikkuse huvides on esitatud ka nende ainete autoriseeringud. ECHA ajakohastab teavet kord kvartalis.

Kasutusalade geograafilise jaotuse üksikasjad on jaotises „Kaardid ja graafikud“.

Üksikteadetest kogutud teave on jaotises „Teadete register“.

Esitatud teave põhineb kasutajatelt saadud teadetel. Selles võib seega esineda ebatäpsusi. Lisateave on ECHA õigusteabe märkuses.

Taust

Väga ohtlike ainete kasutusala autoriseertakse, kui taotleja suudab tõendada, et aine kasutusala risk on piisavalt juhitud või kasutusala sotsiaal-majanduslik kasu on suurem kui risk ja sobivaid alternatiive ei ole. Kõigi autoriseeringute suhtes kohaldatakse ajaliselt piiratud läbivaatamisperioodi. Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivid on olemas. Autoriseerimismenetluse lisateave on lingitud siin veebilehel.

Teadete registri avaliku versiooni ja selle eesmärkide lisateave on jaoties „ECHA avaldatud allkasutajate teadete teave“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2020 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane 1 22 23
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 3 11
Chromium trioxide 47 64 111
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Dichromium tris(chromate) 195 6 201
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulfate red 149 4 153
Lead sulfochromate yellow 166 4 170
Pentazinc chromate octahydroxide 54 6 60
Potassium chromate 2 2 4
Potassium dichromate 96 10 106
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-) 180 10 190
Sodium chromate 9 10 19
Sodium dichromate 123 39 162
Strontium chromate 334 23 357
Trichloroethylene (TCE) 251 18 269
Total 1624 225 1849
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Untitled Document

Geographical distribution of authorised uses over time

   


 
Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps 2020 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Dichromium tris(chromate)        
June September
 
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
 
      [PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Pentazinc chromate octahydroxide

 


 


 December
March
June September
 
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Potassium dichromate         March
June September
 
[PDF]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-)        
June September
 
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Sodium dichromate

 


 


 
 
June
September
 
[PDF]
Strontium chromate        
June September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)   March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]

Allkasutajate teadete arvu arvestatakse järgmiselt.

  • Iga kasutuskoha kohta esitatakse eraldi teatis ja teatatakse aktiivsete teadete (kasutusalade) koguarv. Kui ainel on näiteks ühes kasutuskohas neli kasutusala ja teises kolm (sama või erinevat), arvestatakse seda seitsme teatena.
  • Kui ECHA saab seejärel teate uuenduse, mis näitab, et ainet selles kasutuskohas enam ei kasutata (lõpetatud või asendatud kasutusala), lahutatakse selle kasutuskoha kasutusalade arv praegusest teadete koguarvust.
  • Kasutusalad, mille autoriseeringu läbivaatusperiood on lõppenud ja mille kohta ei ole esitatud läbivaatuse aruannet, lahutatakse arvestusest (see kehtib ka autoriseeringu valdajate kasutusalade kohta).

Märkus. Enne 2018. aasta juunit avaldatud statistika sisaldas teatud ebatäpsusi, sest arvestuse algoritmis oli viga. Alates 2018. aasta juunist on varasema perioodi vead kõikides andmetes tagasiulatuvalt parandatud. Parandus on peamiselt mõjutanud aine HBCDD ja vähem muude ainete kasutusalade arvestust.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)