Toimiku hindamine

Toimikute hindamine, eelkõige vastavuse kontrollimine, toetab asjakohase kemikaaliteabe koostamist ja kinnitab avalikkusele, et tööstus vastutab toodetavate ja imporditavate ainete ohutuse tagamise eest. ECHA ja Euroopa Komisjon avaldasid REACH-hindamise ühise tegevuskava, et kõrvaldada registreerimistoimikutes sisalduva teabe mittevastavus.

ECHA vaatab 2023. aastaks läbi kõik üle 100 t/a kogusevahemiku registreerimistoimikud ja 2027. aastaks kõik 1–100 t/a kogusevahemiku omad, millega on kontrollitud kõik 2018. aasta tähtpäevaks esitatud registreerimistoimikud ja kontrollitud kõigi selliste ainete toimikute vastavust, kus andmelüngad takistavad järeldamist, kas aine on ohtlik või on aine täiendavate regulatiivmeetmete võtmiseks vähetähtis. Tegevuskavas nõutakse, et ametiasutused tõhustaksid hindamist ning tööstus vaataks läbi oma toimikud ja vajaduse korral koostaksid täiendavat teavet.

REACH-määruses nõutakse, et kemikaale tootvad ja importivad Euroopa Liidu ettevõtted hindaksid kemikaale ja kavandaksid riskijuhtimismeetmeid. See hindamine tuleb dokumenteerida registreerimistoimikus, mida ettevõtted peavad koostama ja esitama ECHA-le. Omaduste ja kasutusalade teave tuleb esitada kõigi kemikaalide kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1 tonn aastas.

Toimiku hindamisel kontrollib ECHA, kas REACH-määrusega nõutavate standardandmete teave on olemas toimikus või katsetamisettepanekus. See teave on väga oluline, sest aitab mõista, kas kemikaal võib ohustada inimtervist ja keskkonda.

Toimiku hindamisel kontrollitakse toimiku vastavust ja katsetamisettepanekuid.

Categories Display