Consultation on derogation to the exclusion criteria

Tavapäraselt ei tohiks heaks kiita toimeaineid, mis vastavad järgmistele väljajätmise kriteeriumidele:

 • 1A- või 1B-kategooria kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained vastavalt CLP-määrusele;
 • endokriinseid häireid põhjustavad ained;
 • püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained (PBT);
 • väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB).

Võimalik on teha biotsiidimääruse artikli 5 lõikes 2 sätestatud erandeid, kui näidatakse, et

 1. inimeste, loomade või keskkonna kokkupuute risk biotsiidis sisalduva kõnealuse toimeainega on tõepärase halvima juhu kasutustingimustes minimaalne, eelkõige seal, kus toodet kasutatakse suletud süsteemides või muudes tingimustes, mille eesmärk on välistada selle kokkupuude inimestega ja sattumine keskkonda;
 2. on tõendatud, et toimeaine on hädavajalik inimeste ja loomade tervist või keskkonda ähvardava tõsise ohu ennetamiseks või ohjamiseks, või
 3. toimeaine heakskiitmata jätmine avaldaks liiga suurt negatiivset mõju ühiskonnale võrreldes aine kasutamisest tuleneva riskiga inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Sel juhul võib toimeaine heaks kiita maksimaalselt viieks aastaks ja piiratud kasutuseks. Peale selle saavad liikmesriigid üksnes lubada kasutada biotsiide, mille tingimused on täidetud nende territooriumil.

Toimeaine heakskiitmise kohta otsuse vastuvõtmiseks korraldatakse avalik arutelu, et koguda teavet selle kohta, kas biotsiidimääruse artikli 5 lõikes 2 sätestatud erandi tingimused on täidetud.

Avaliku arutelu ajal avalikustatakse järgmine teave:

 • aine identsusandmed (nimetus ja EC/CASi numbrid);
 • tooteliik(-liigid);
 • hindav pädev asutus;
 • taotleja esitatud iseloomuliku kasutuse kirjeldus;
 • teave väljajätmise kriteeriumide kohta, mida toimeaine täidab.

Väga oluline on huvitatud isikute (tootjad, biotsiidide kasutajad, asjaomane tööstusharu, ametiasutused jne) osalemine avalikus arutelus, et koguda otsustamisprotsessi jaoks väärtuslikku teavet, eriti seoses sobivate alternatiivide olemasolu või puudumisega.

Osalejad peavad andma teavet koos põhjendustega, mitte üksnes väitma, et ainet on või ei ole vaja.

Avalikus arutelus kogutud teave avalikustatakse.

Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega võtab kogutud teavet arvesse asjaomase toimeaine kohta heakskiitmise otsuse tegemisel.

Kõik avalikud arutelud on praegu lõppenud.
Kõik avalikud arutelud on praegu lõppenud.
Kõik avalikud arutelud on praegu lõppenud.


Kuidas esitada avalikule arutelule arvamus?

Avalik arutelu kestab 60 päeva.

Huvitatud kolmandad isikud, kes soovivad esitada avalikule arutelule arvamuse, peavad esitama selle ja asjaomase teabe turvalise veebivormi kaudu.

Arvamuse analüüsi ja otsustamisprotsessi hõlbustamiseks peab esitaja:

 • osutama selgelt, millist biotsiidimääruse artikli 5 lõike 2 punkti a, b ja/või c kohast erandit peab esitaja täidetuks või mittetäidetuks, ja
 • esitama üksikasjaliku põhjenduse.

Kui avalik arutelu toimub samal ajal mitme tooteliigi sama toimeaine kohta, peab esitaja esitama arvamuse iga tooteliigi kohta eraldi, sest väljajätmise erandit analüüsitakse tooteliikide ja tooteliigi kasutusalade kaupa.

Samuti peaks esitaja arvesse võtma soovitusi, mis on juhendis, mis käsitleb avalikul arutelul teabe esitamist ainete kohta, mis võidakse biotsiidimääruse alusel asendada. Näiteks kui esitaja viitab oma arvamuses alternatiivide olemasolule või nende puudumisele, peavad olema viidatav kasutus, alternatiivsete toimeainete nimetus ja identsusandmed, sihtorganismide tõrje mittekeemilised meetodid jms täpselt märgitud.

Esitatud teave võib olla mittekonfidentsiaalne või konfidentsiaalne. Kui peate teavet konfidentsiaalseks, tuleb selle kohta esitada nõuetekohane põhjendus (vt juhend, mis käsitleb avalikul arutelul teabe esitamist ainete kohta, mis võidakse biotsiidimääruse alusel asendada). Konfidentsiaalne teave on kättesaadav ainult Euroopa Komisjonile ja liikmesriigi pädevatele asutustele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)