Toimiku hindamise otsus

Kui ECHA leiab, et teie registreerimistoimik ei täida nõutava teabe nõudeid seoses kogusevahemikuga, milles aine registreerisite, teeb ta otsuse. Selle otsusega kohustatakse teid esitama nõutavat teavet.

ECHA teeb ka otsuse, millega teatab teie esitatud katsetamisettepaneku läbivaatamise tulemustest.

Peate oma kaasregistreerijatega kokku leppima edaspidise ajakava, et olete valmis reageerima otsustamismenetluse järgmiste etappide jooksul.

 

Reageerige otsuse kavandile õigeaegselt
 • Kontrollige regulaarselt, kas olete saanud oma REACH-ITi kontole ECHA-lt sõnumeid.
 • Teil on otsuse kavandi kommenteerimiseks aega 30 päeva. Peate olema valmis koostööks ja suhtlema teiste kaasregistreerijatega, et leppida kokku ühised kommentaarid.
 • Kommentaarid peavad keskenduma otsuse kavandi sisule, mitte toimikule üldiselt.
 • Kui taotlete kommentaarides ECHA-lt otsuse tähtaja pikendamist, põhjendage seda selgelt. Kui ainus põhjendus on laborisuutlikkuse puudumine, peate manusena lisama valitud labori kinnituse.
 • Otsustamismenetluses saadab ECHA otsuse kavandi liikmesriikide pädevatele asutustele. Teil palutakse kommenteerida pädevate asutuste muudatusettepanekuid.
 • Pädeva asutuse tehtud muudatusettepaneku kommenteerimiseks on teil aega 30 päeva. Peate olema valmis koostööks ja suhtlema teiste kaasregistreerijatega, et leppida kokku ühised kommentaarid.
 • Kui liikmesriigi pädevad asutused ei tee otsuse kavandi kohta muudatusettepanekuid või kui liikmesriikide komitee on otsuse kavandiga üksmeelselt nõus, väljastab ECHA vastuvõetud otsuse. Vastuvõetud otsuses on sätestatud tähtajad, mille jooksul peate esitama nõutud teabe.
 • ECHA hindab toimiku ajakohastuses esitatud uusi andmeid alles pärast vastuvõetud otsuses sätestatud tähtaja möödumist.
 • Kui muudate registreerimistoimiku staatuse REACH-ITis aktiivsest mitteaktiivseks, et teatada ECHA-le tootmise lõpetamisest pärast otsuse kavandi saamist, kuid enne tegeliku otsuse tegemist, tühistatakse teie registreering ja see kaotab kehtivuse.

 

Pärast vastuvõetud otsuse kättesaamist
 • Arutage otsuse saajatega ja leppige kokku, kuidas otsuse nõudeid täita.
 • Otsustage, kes teeb nõutud katsed, ja teatage see ECHA-le 90 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest. Vastasel juhul nimetab ECHA ühe kaasregistreerijaist katsete tegijaks.
 • Tagage, et teie uuringud ja andmed oleksid valmis enne toimiku esitamist – ECHA ei saa pikendada vastuvõetud otsuses sätestatud tähtaega.
 • Leppige kokku ka see, kes koostab uuringuaruanded IUCLID-vormingus.
 • Esitage uuringud põhjalikult, et ECHA saaks teha sõltumatu hindamise: esitage andmed uuringuaruande kokkuvõttena.
 • Esitage andmed, mis on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks või riskihindamiseks asjakohased ja piisavad.
 • Pidage meeles, et nõutava teabe mis tahes kohandamise eest vastutate teie. ECHA hindab kohanduste põhjendatust.
 • Kui teatate ECHA-le, et lõpetate tootmise pärast toimiku hindamise otsuse tegemist, peate siiski täitma otsuses olevad nõuded.

 

Vaadake läbi ECHA otsuse mittekonfidentsiaalne versioon
 • Vaadake vastu võetud otsuse mittekonfidentsiaalne versioon läbi määratud tähtpäevaks (21 päeva pärast kättesaamist), et tagada, et ECHA ei avaldaks oma veebilehel konfidentsiaalset teavet.
 • NB! Kui te ei kommenteeri otsust tähtaja jooksul, avaldab ECHA otsuse.

 

Ajakohastage toimik tähtpäevaks ka siis, kui te ei ole veel saanud ühe või mitme uuringu tulemusi.
 • Kui teil tähtpäevaks kõiki andmeid veel ei ole, lisage kõik asjakohased selgitused ja tõendid toimuvate katsete oleku, viivituse põhjuste ja katsetulemuste esitamise eeldatava kuupäeva kohta. Seda teavet võivad riiklikud jõustamisasutused arvestada võimalike jõustamismenetluste otsustamisel. Kohe, kui saate puuduva teabe, ajakohastage toimik uuesti ja teatage sellest riiklikele jõustamisasutustele.
 • ECHA alustab järelhindamismenetlust pärast otsuses sätestatud tähtaja möödumist, olenemata sellest, kas põhjendasite, miks te tähtaega ei järginud.
 • Järelhindamisel hindab ECHA, kas esitatud uus teave täidab otsuses olnud nõuded ja vastab teabele esitatavatele nõuetele.
 • Kui ECHA leiab järelhindamisel, et nõutud teave puudub osaliselt või täielikult, teatab ta sellest riiklikele jõustamisasutustele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)