How to make changes to joint submissions

Kui ühine esitamine on REACH-ITis loodud, on mõnikord vaja teha muudatusi, parandada vigu või muuta uute tingimuste arvestamiseks teavet.

Ühise esitamise juhtregistreerija saab teha ühises esitamises teatud muudatusi, kuid alljärgnevat teavet saab muuta ainult ECHA. Muudatuse taotlemiseks peate võtma ECHA-ga ühendust kontaktvormi kaudu.

 

Juhtregistreerija muutmine

Kaasregistreerijad võivad juhtregistreerija rolli REACH-ITis üle anda, kui eelmine ja uus juhtregistreerija sellega nõustuvad. Juhtregistreerija rolli üleandmise jõustumiseks peab uus juhtregistreerija esitama juhtregistreerija toimiku uuesti.

Kui juhtregistreerija teile enam ei vasta, näiteks pankroti, surma või muu põhjuse tõttu, saavad kaasregistreerijad nimetada uue juhtregistreerija. Saate taotleda ECHA-lt juhtrolli muutmist REACH-ITis. Uue juhtregistreerija nimetamiseks peate esitama tõendusmaterjali. Enne juhtrolli muutmist võtab ECHA ühendust mittereageeriva juhtregistreerijaga.

 

Ühiselt esitatavad dokumendid

Ohutu kasutamise juhised ja kemikaaliohutuse aruande saab juhtregistreerija esitada kõigi liikmete nimel või võib iga registreerija esitada need dokumendid eraldi.

Kui olete juhtregistreerijana juhtregistreerija toimikus märkinud, et need dokumendid esitatakse ühiselt, ei saa te seda valikut hiljem muuta. Samas kui kõik ühise esitamise liikmed on oma toimikutes märkinud, et esitavad need dokumendid eraldi, saate ECHA-lt taotleda nende dokumentide staatuse muutmist. Enne muudatuse taotlemist võib olla vaja, et ühise esitamise liikmed peavad ühtsuse tagamiseks oma toimikuid ajakohastama.

 

Ühise esitamise liik

Alates 2016. aasta suvest on ühisel esitamisel kaks liiki – täielik ja vaheainete teabe ühine esitamine. Täielik ühine esitamine võib olla täielike (tavaliste) registreeringute ja vaheaine registreeringute mis tahes kombinatsioon. Vaheainete teabe ühine esitamine hõlmab üksnes selliste ainete registreeringuid, mida (toodetakse või) kasutatakse vaheainena rangelt ohjatud tingimustes. Kui kaasregistreerijatel on sama aine jaoks üks täielik ühine esitamine ja üks vaheainete teabe ühine esitamine, ei rikuta ühise esitamise kohustust.

Juhtregistreerijana märgite REACH-ITis ühise esitamise liigi selle loomisel ja hiljem seda muuta ei saa. ECHA-lt saab siiski taotleda ühise esitamise liigi muutmist, kui kõik registreeringud vastavad uue liigi nõuetele ja puudub muu seda liiki ühine esitamine.

 

Ühise esitamise kogusevahemik

Juhtregistreerija märgib ühise esitamisega hõlmatud kogusevahemiku juhtregistreerija toimikus. Sellest oleneb, mis nõuetele peab vastama juhtregistreerija toimikus ühiselt esitatav teave. Ühise esitamise liikmed ei saa registreerida suuremat kogusevahemikku, v.a kui nad loobuvad teatud teabe ühisest esitamisest ja esitavad nõutava lisateabe.

Juhtregistreerijana saate ühise esitamise kogusevahemikku suurendada juhtregistreerija toimikut ajakohastades, kuid vähendada seda ei saa. Samas kui ühise esitamise kõigi liikmete (v.a juhtregistreerija) registreeritavad kogused on väiksemas kogusevahemikus, saate esitada ECHA-le taotluse ühise esitamise kogusevahemiku vähendamiseks. Enne muudatuse taotlemist võib olla vaja, et ühise esitamise liikmed peavad ajakohastama oma toimikuid.

Kui ECHA on kogusevahemiku vähendanud, peate ajakohastama juhtregistreerija toimikut, märkides ühise esitamise uue kogusevahemiku. Te ei tohi kustutada andmeid, mille olete esitanud suurema kogusevahemiku teabenõuete täitmiseks, sest olete kohustatud esitama aine kõik olemasolevad andmed ja need andmed olid juba olemas.

 

 

Ühise esitamise nimetus

Juhtregistreerijana määrate REACH-ITis ühise esitamise nimetuse selle loomisel ning hiljem seda muuta ei saa. Põhjendatud juhtudel saate ECHA-lt taotleda nimetuse muutmist.

 

Tühja ühise esitamise kustutamine

Juhtregistreerija võib kustutada REACH-ITis (ekslikult) loodud ühise esitamise, kui ükski kaasregistreerija ei ole toimikut esitanud (edukalt või mitte). Kui juhtregistreerija ei kustuta ekslikult loodud tühja ühist esitamist, ei saa selle aine tegelikud registreerijad hiljem ühist esitamist luua ega ainet registreerida. Sel juhul saate paluda ECHA-l tühja ühise esitamise kustutada.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)