Skip to Content
Skip to Content

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

(avaldatud REACH määruse artikli 59 lõike 10 kohaselt)

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

Märkused:

  • Autentne versioon: Üksnes sellel veebilehel avaldatud kandidaatainete loetelu on autentne. Ainete lisamine sellel veebilehel olevasse kandidaatainete loetellu võib tekitada ettevõtetele kohe õiguskohustusi, eelkõige tulenevalt REACH-määruse artiklitest 7, 31 ja 33.
  • Numbrilised identifikaatorid: Iga kandidaatainete loetelu kirje hõlmab aine veevabu ja hüdraatvorme. Kirjes esitatud CAS-number viitab tavaliselt aine veevabale vormile. Kirje hõlmab ka aine hüdraatvorme, millel on muud CAS-numbrid.
  • Muud numbrilised identifikaatorid: Kirjetele, mille EÜ numbri ja CAS-numbri veergudesse on märgitud „–”, on võimalusel lisatud mitteammendav loetelu EÜ ja/või CAS registri numbritest, mis kirjeldavad selle kandidaatainete loetelu kirje alla kuuluvaid aineid või ainerühmi. Saate sellele teabele juurdepääsu, kui klõpsate kirje nupul „Andmed“.

4-Nonylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof EÜ nr: - CASi nr: -
Lisamise põhjus
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Lisamise kuupäev
19/12/2012
Otsus
IUCLID-andmestik
Toetav dokument
Vastus kommentaaridele
Märkused

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Official source
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Official source
4-(1-Ethyl-1,4-Dimethylpentyl)Phenol 635-391-2 142731-63-3 Official source
4-(1-Ethyl-1,3-Dimethylpentyl)Phenol 635-389-1 186825-36-5 Official source
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Official source
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Official source
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Official source
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Official source
Phenol, 4-(1,3-dimethyl-1-propylbutyl)- - 142731-65-5 Expert judgement
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylhexyl)- - 174305-83-0 Expert judgement
Phenol, 4-(1,2,5-trimethylhexyl)- - 142731-55-3 Expert judgement
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Expert judgement
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Expert judgement
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Expert judgement
Phenol, 4-tert-nonyl- - 58865-77-3 Expert judgement
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Expert judgement
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol 635-388-6 521947-27-3 Expert judgement

Categories Display


Route: .live1