Kandidaatainete loetellu väga ohtlike ainete lisamisest tulenevate kohustuste ülevaade

Ettevõtetel võivad tekkida juriidilised kohustused, mis tulenevad ainete lisamisest kandidaatainete loetellu. Need kohustused hakkavad kehtima loetellu lisamise kuupäeval ning kehtivad loetelu ainete suhtes, mis võivad esineda eraldi ainena või sisalduda segus või tootes.

Toodetes sisalduvad ained

ELi või EMP tarnijad, kelle tarnitavates toodetes on kandidaatainete loetelu ainet üle 0,1 massiprotsendi, peavad andma tarbijatele piisavalt teavet toote ohutuks kasutamiseks.

Tarbija nõudmisel peavad ELi või EMP tarnijad, kelle tarnitavates toodetes on kandidaatainete loetelu ainet üle 0,1 massiprotsendi, andma piisavalt teavet toote ohutuks kasutamiseks. Teave tuleb esitada 45 päeva jooksul nõude laekumisest.

ELi ja EMP tootjad või toodete importijad peavad ECHA-le teatama, kui nende toode sisaldab kandidaatainete loetelu ainet. Teatamiskohustust kohaldatakse, kui toode sisaldab ainet kokku üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas ning kui aine sisaldus nendes toodetes on üle 0,1 massiprotsendi.

Teade tuleb esitada hiljemalt 6 kuud pärast aine lisamist kandidaatainete loetellu. Teadet ei ole vaja esitada, kui:

  • tootja või importija saab välistada inimeste või keskkonna kokkupuute ainega toote kasutamise ja selle kõrvaldamise ajal. Sellistel juhtudel peab tootja või importija siiski edastama toote saajale asjakohased kasutamisjuhised.
  • Aine on selleks kasutusalaks juba registreeritud.

Eraldi ainete või ainet sisaldavate segude ohutuskaardid

ELi või EMP tarnijad, kes tarnivad kandidaatainete loetelu aineid (eraldi ainena või segus), peavad esitama klientidele ohutuskaardi.

Olemasolevate ohutuskaartide jagu 15 tuleb ajakohastada, et võtta arvesse aine nimetamine väga ohtlikuks aineks (artikli 31 lõike 9 punkt a).

ELi või EMP tarnijad, kes tarnivad segusid, mida ei käsitata määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) kohaselt ohtlikena, peavad esitama segu saajatele nende nõudmisel ohutuskaardi, kui:

  • selle koostisesse kuulub mittegaasiliste segude puhul vähemalt 1 massiprotsent vähemalt üht ainet ning
  • see aine on kantud kandidaatainete loetellu kas artikli 57 punkti d (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained ehk PBT-ained), punkti e (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained ehk vPvB-ained) või punkti f (ained, mis põhjustavad samaväärset ohtu) alusel.

Ilma et see piiraks kõigi ELi ja EMP tarnijate (kes tarnivad segusid, mida ei käsitata määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikena) üldist kohustust esitada saajatele nende nõudmisel ohutuskaart, kui segu koostisesse kuulub mittegaasiliste segude puhul vähemalt 1 massiprotsent või gaasiliste segude puhul vähemalt 0,2 mahuprotsenti vähemalt üht ainet, mis on ohtlik inimtervisele või keskkonnale.

Heite minimeerimine

PBT-ainete ning vPvB-ainete kriteeriumidele vastavate ainete puhul ja hiljemalt nende ainete lisamisel kandidaatainete loetellu kasutab tootja või importija oma kemikaaliohutuse aruandes esitatud teavet, kui ta rakendab oma tegevuskohas ja soovitab allkasutajatele riskijuhtimismeetmeid, mis vähendavad inimeste ja keskkonna kokkupuudet ainega ja aine heidet. Allkasutajad peavad selle soovituse kohaselt tuvastama asjakohased meetmed seonduvate riskide piisavaks vähendamiseks ja neid rakendama.

Categories Display