Autoriseerimismenetlus

Autoriseerimismenetluse eesmärgid on järgmised:

  • tagada, et väga ohtlike ainetega seotud riske kontrollitakse nõuetekohaselt kogu olelusringi jooksul;
  • edendada väga ohtlike ainete järkjärgulist asendamist sobivate alternatiividega (vähem ohtlikud ained, uued tehnoloogiad ja protsessid), kui on olemas tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivid.

Sulge

Sulge

Liikmesriigid teevad aine väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepaneku, koostades REACH-määruse XV lisa nõuete kohase toimiku.

Lisateave

ECHA teeb Euroopa Komisjoni taotlusel aine väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepaneku, koostades REACH-määruse XV lisa nõuete kohase toimiku.

Lisateave
Väga ohtlikud ained on
C
M
R
PBT
vPvB
ELoC

C

1A või 1B kategooria kantserogeenid

M

1A või 1B kategooria mutageenid

R

1A või 1B kategooria reproduktiivtoksilised ained

PBT

püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained

vPvB

väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained

ELoC

eespool loetletud ainetega samaväärset ohtu põhjustavad ained (nt endokriinseid häireid põhjustavad ained, hingamiselundite sensibilisaatorid)

Keri alla

Categories Display