Autoriseerimise taotlemise lühitutvustus

Tootjad, importijad, ainuesindajad või allkasutajad saavad taotleda autoriseeringut, et kasutada või turule viia autoriseerimisloetelu (REACH-määruse XIV lisa) ainet.

Autoriseering võidakse anda kahel tingimusel:

  1. Piisav ohjamine: taotlejad peavad tõendama, et ainete kasutamise riskid on piisavalt ohjatud, st kokkupuude on alla tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL) või arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC).
  2. Sotsiaal-majanduslik kasulikkus on suurem kui riskid ja puuduvad sobivad alternatiivid: taotluses peab tõendama, et aine kasutamise sotsiaal-majanduslik kasulikkus on suurem kui riskid ja puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad. Nendel tingimustel saab autoriseerida ilma piirmäärata aine kasutusala. Piirmäärata aine on aine, mille puhul ei saa kindlaks määrata piirväärtusi, seega ka DNEL- ja PNEC-väärtust. Samadel tingimustel võidakse autoriseerida ka piirmääraga ainete kasutusalad, kus kokkupuude ületab DNEL- või PNEC-väärtuse.

Taotlused esitatakse alati konkreetsete kasutusalade kohta.  Taotlus peab alati  sisaldama kemikaaliohutuse aruannet ja alternatiivide analüüsi. Taotlus võib sisaldada ka sotsiaal-majanduslikku analüüsi. Piirmääraga ainete korral tuleb sobivate alternatiivide olemasolul lisada asendusplaan.

ECHA avaldab taotlused aruteluks oma veebilehel. See võimaldab Euroopa ja muudel sidusrühmadel esitada võimalike alternatiivsete ainete või tehnoloogiate teavet.

Komiteede arvamused

ECHA riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostavad taotluse alusel 10 kuu jooksul arvamuse kavandid ning esitavad need Euroopa Komisjonile. Arvamuste koostamisel arvestatakse avaliku arutelu ajal saadud kommentaare ja alternatiivide kohta kogutud teavet.

Komiteed küsivad taotlejatelt sageli lisateavet, mida samuti arvestatakse. Mõnikord küsivad komiteed lisateavet isikutelt, kes kommenteerisid kavandeid avalikul arutelul.

Riskihindamise komitee hindab aine kasutusala riske inimtervisele ja keskkonnale. Komitee hindab taotluses kirjeldatud riskijuhtimismeetmete ja töötingimuste asjakohasust ja tõhusust. Samuti hindab komitee teatud ulatuses ka võimalikke alternatiivide riske.

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee hindab taotluses kirjeldatud kasutusala alternatiivide sotsiaal-majanduslikke tegureid ning nende sobivust ja kättesaadavust. Samuti hindab komitee kolmandatelt isikutelt saadud teavet alternatiivide kohta.

Komiteed soovitavad arvamustes komisjonile sageli tingimusi või seiremeetmeid, millega riske veel vähendada või mis täpsustavad autoriseerimisotsust. Samuti soovitavad komiteed läbivaatamistähtaegu.

Alternatiivina võivad komiteed soovitada komisjonil autoriseeringut ka mitte anda.

Enne kui komiteed võtavad vastu lõplikud arvamused, võib taotleja kommenteerida arvamuste kavandeid kahe kuu jooksul. ECHA saadab arvamused komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejatele ning avaldab need veebilehel.

Komisjoni otsus

Komisjon otsustab koos liikmesriikidega, kas autoriseering anda või mitte. Komisjon koostab autoriseerimisotsuse eelnõu kolme kuu jooksul alates arvamuste saamisest. Kokku kestab üle kuue kuu, kuni otsus tehakse ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Mõnikord kestab otsustamine palju kauem.

Kohustused

Autoriseeringu valdajad peavad täitma otsuse tingimusi.  Aine või ainet sisaldava segu turustamisel peavad nad märgistusele lisama autoriseeringu numbri ja edastama autoriseeringu teavet.

Samuti peavad nad pärast kasutusala autoriseerimist tuvastama sobivad alternatiivid ja neid analüüsima.

Otsust peavad täitma loomulikult ka allkasutajad, kes kasutavad tarneahelas ülalpool antud autoriseeringut. Lisaks peavad nad ECHA-le teatama kolme kuu jooksul alates aine esimesest tarnimisest, et kasutavad ainet. Samuti peavad allkasutajad suhtlema tarnijatega ja andma neile läbivaatamisaruande jaoks vajalikku teavet.

ECHA peab teadete registrit ja tagab liikmesriikide pädevatele asutustele sellele juurdepääsu. Samuti avaldab ECHA veebilehel teadete kokkuvõtted.

Läbivaatamine

Kõik autoriseerimisotsused kuuluvad alati läbivaatamisele. See toimub 4–12 aasta jooksul. Kui autoriseeringu valdaja soovib läbivaatamist jätkata, peab ta ECHA-le esitama läbivaatamisaruande vähemalt 18 kuud enne läbivaatamistähtaja lõppu.

Komisjon võib autoriseeringu läbi vaadata millal tahes. Läbivaatamine võidakse algatada, kui autoriseeritud kasutusala asjaolud on muutunud nii, et see mõjutab riske või sotsiaal-majanduslikku mõju, või kui saadakse uut teavet alternatiivide kohta.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)