Alternatiivne keemiline nimetus segudes

Tarnijad, kes ei soovi märgistusel või ohutuskaardil segu täielikku koostist avaldada, võivad taotleda aine alternatiivse keemilise nimetuse kasutamist, et kaitsta ärisaladust, eelkõige intellektuaalomandi õigusi.

1. juunini 2015 peaksid tarnijad esitama taotluse ECHA-le või pädevale asutusele, sõltuvalt sellest, kas segu on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt CLP-määrusele või varasemale õigusaktile (ohtlike valmististe direktiiv).

CLP-määruse kohased taotlused

CLP-määruse klassifitseerimiskriteeriumitele vastavad taotlused tuleb esitada ECHA-le, mitte pädevale asutusele. ECHA poolt heaks kiidetud alternatiivse keemilise nimetuse mis tahes taotlused kehtivad kõikides ELi liikmesriikides. Sellist alternatiivset keemilist nimetust võib kasutada aine nimetuse asemel segu märgistusel ja ohutuskaardil.

Alternatiivse keemilise nimetuse võib heaks kiita ainult järgmistel juhtudel:

  • kui aine suhtes ei ole ühenduses kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirväärtust;
  • alternatiivne nimetus pakub piisavat teavet vajalike tervise- ja ohutusealaste ettevaatusabinõude võtmiseks töökeskkonnas ning segu käitlemisega kaasnevate riskide ohjamise tagamiseks;
  • aine on klassifitseeritud ainult teatavates ohuklassides (1.4.1 (III), Annex I,CLP-määruse ).

CLP-määruse kohaseid alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotlusi on võimalik esitada tasu eest. Üldiselt sõltub tasu ettevõtja suurusest ja segude arvust, mille kohta taotlus esitatakse.

Õiguslik alus

(CLP-määruse artikkel 24 ja I lisa, punkt 1.4.1)

Ohtlike valmististe direktiivi kohased taotlused

Ohtlike valmististe direktiivi klassifitseerimiskriteeriumitele vastavad taotlused tuleb esitada pädevale asutusele ühes liikmesriikidest, kus segu turustatakse. Kui alternatiivne nimetus kiidetakse heaks enne 1. juunit 2015, võib seda kasutada loal märgitud segude puhul ka pärast 1. juunit 2015.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)