Skip to Content
Skip to Content

Jõustamisteabe vahetamise foorum

Jõustamisteabe vahetamise foorum on võrgustik, mis ühendab REACH-, CLP- ja PIC-määruste jõustamise eest vastutavaid ametiasutusi ELis, Norras, Islandil ja Liechtensteinis.
2017. aastal moodustas foorum põhjaliku, koordineeritud ja ühtlustatud jõustamise tagamiseks biotsiidisätete jõustamise alarühma (BPRS), mis saab kokku kolm korda aastas foorumi täiskogu istungite ajal.

Koosseis

Foorumisse kuulub igast liikmesriigist üks liige. Foorumi juhataja ja kaks asejuhatajat määratakse foorumi liikmete seast. Praegu on juhataja Katja vom Hofe (DE) ja asejuhatajad Sinead McMickan (IE) ja Henrik Hedlund (SE).

Biotsiidisätete jõustamise alarühma kuulub igast liikmesriigist üks liige. Alarühm määrab oma liikmete seast juhataja ja ühe asejuhataja. Praegu on juhataja Eugen Anwander (AT) ja asejuhatajad Helmut de Vos (BE) ja Jenny Karlsson (SE).

Foorumi töös osalevad ka

  • ECHA foorumi sekretariaat ja ECHA sekretariaat
  • liikmesriikidest kutsutud eksperdid
  • Euroopa Komisjon
  • akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid

Jõustamisteabe vahetamise foorum

 

Foorumi toimimine

Foorum kehtestab oma tööprogrammi, mis lähtub REACH-, CLP- ja PIC-määruses sätestatud ülesannetest. Foorumi praktiline tegevus jaguneb kümne töörühma vahel, mis lahendavad konkreetsete jõustamisvaldkondade probleeme. Äsja moodustatud biotsiidisätete jõustamise alarühm tegutseb samal viisil kui foorum. Alarühmas on kaks töörühma ja ta on esindatud kahes foorumi töörühmas. Foorum ja biotsiidisätete jõustamise alarühm peavad aastas kolm täiskogu istungit.

 

Jõustamine

REACH-, CLP-, PIC- ja biotsiidimääruse eesmärk on parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõimet. Määruste eduka rakendamise oluline tegur on koordineeritud ja ühtlustatud jõustamine ning see on ka foorumi ja biotsiidisätete jõustamise alarühma üks põhieesmärke.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1