Riskihindamise komitee

Riskihindamise komitee koostab järgmistes REACH- ja CLP-menetlustes ECHA arvamused, mis käsitlevad ainete tervise- ja keskkonnariske. Lõpliku otsuse võtab vastu Euroopa Komisjon.

 

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus

Riskihindamise komitee uurib ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekuid ning esitab arvamuse kavandatud ainete ühtlustatud klassifitseerimise kohta kantserogeense, mutageense, reproduktiivtoksilise või hingamiselundite sensibilisaatorina ning teiste mõjude kohta juhtumipõhiselt.  

 

Piiramine 

Komitee hindab, kas aine tootmise, turustamise ja kasutamise kavandatavad piirangud on tervise- ja keskkonnariski vähendamiseks asjakohased. See sisaldab ka kolmandate isikute esitatud märkuste hindamist.

 

Autoriseerimine 

Autoriseerimistaotluse esitamisel hindab riskihindamise komitee aine kasutamisest tulenevaid riske. See hõlmab autoriseerimistaotluses kirjeldatud riskijuhtimismeetmete asjakohasuse ja tõhususe hindamist ning võimalike alternatiivide riskide hindamist (kui see on asjakohane). Samuti hinnatakse taotlusega seotud kolmandate isikute panust.

 

ECHA tegevdirektori taotlused

Riskihindamise komitee esitab ECHA tegevdirektori taotlusel arvamuse eraldi ainete või segudes või toodetes sisalduvate ainete tervise- või keskkonnariskide või mis tahes muu ohutusküsimuse kohta. 

Lisaks annab komitee teaduslikku abi seoses meetmetega, mille eesmärk on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega seotud küsimustes, ning samuti osaleb aktiivselt tehnilise abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega arengumaades.

 

Koosseis

Riskihindamise komitee liikmed määrab ECHA haldusnõukogu liikmesriikide esitatud kandidaatide seast kolmeaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)