Üldise kohaldamise otsused

ECHA (Euroopa Kemikaaliamet) on välja andnud üldotsuseid, mis võivad mõjutada kõiki ettevõtteid, mis vastavad teatud objektiivsetele kriteeriumidele, või kirjeldavad ECHA teatud protsesse.

ECHA üldotsuste avaldamise eesmärk on võimaldada huvitatud kodanikel ja teistel huvitatud isikutel lihtsamini nende jaoks asjakohaseid dokumente näha.

Lingid neile dokumentidele on siin lehel.

 

Õigusaktid

Väga ohtlike ainete loetelu

ECHA üks ülesanne on tuvastada väga ohtlikud ained (VOAd) ja need loetellu kanda. Need on ained, mis on kantserogeensed, mutageensed, reproduktiivtoksilised, püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised, väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad või mis põhjustavad võrdväärseid ohte.

Loetelu väga ohtlikud ained võidakse hiljem lisada REACH-määruse XIV lisa loetellu ja sel juhul on nende kasutamiseks vaja autoriseerimist.

 

Menetlustoimingud

Juurdepääs dokumentidele

Euroopa Liidu kodanikud ja mittekodanikud või ettevõtjad, kelle registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus, saavad määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) alusel taotleda juurdepääsu ECHA dokumentidele. See soodustab läbipaistvust ja kontrollitavust.

ECHA haldusnõukogu on oma otsusega MB/12/2008 sätestanud dokumentidele juurdepääsu taotluste käsitlemise üksikasjalikud haldus- ja menetluseeskirjad.


Konfidentsiaalsusnõuete või alternatiivsete keemiliste nimetuste kasutamise taotluste tagasilükkamisotsuste taasläbivaatamine

ECHA avaldab registreeritud ainete teabe veebilehel. Registreerijad saavad taotleda osa teabe kuulutamist konfidentsiaalseks. Kui ECHA lükkab konfidentsiaalsustaotluse tagasi, võivad registreerijad taotleda, et ECHA vaataks tagasilükkamisotsuse uuesti läbi.

Kui segu tarnija leiab, et segu koostisaine avalikustamine märgistusel või ohutuskaardil võib ohustada ärisaladust, võib ta taotleda alternatiivse keemilise nimetuse kasutamist. Kui ECHA lükkab sellise taotluse tagasi, võib tarnija taotleda, et ECHA vaataks tagasilükkamisotsuse uuesti läbi.

ECHA on haldusnõukogu otsusega MB/17/2008 kehtestanud konfidentsiaalsustaotluse taasläbivaatamise korra, mida on hiljem muudetud (MB/17/2011) nii, et see käsitleks ka alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotluse otsuseid.


Teenus- ja haldustasud

ECHA võib nõuda osutatavate teenuste eest tasu. Tasud on sätestatud haldusnõukogu otsuses MB/D/29/2010. Need hõlmavad haldustasusid, mida nõutakse ettevõtetelt, kes on tasusoodustuse saamiseks end valesti määratlenud VKEna.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)