Turvaametnike võrgustik

Turvaametnike võrgustik asutati 2007. aastal Euroopa Komisjoni REACH-määruse praktilise ettevalmistamise endise töörühma alltöörühmana.

Turvaametnike võrgustik on liikmesriikide pädevate asutuste, volitatud riiklike asutuste, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu ekspertidest koosnev võrgustik. Võrgustiku ülesanne on anda ECHA-le andmeturbe teemal nõu seoses REACH- ja CLP-määrusest tuleneva ECHA, liikmesriikide pädevate asutuste, volitatud riiklike asutuste ja Euroopa Komisjoni vahelise turvalise teabevahetusega.

ECHA haldusnõukogu on andud turvaametnike võrgustikule ametliku volituse vaadata läbi turvanõuded, leppida kokku mis tahes kõrvalekalletes ning valmistada ette turvalisusega seotud auditeerimisjuhendid. Turvaametnike võrgustiku eriteadmistele tuginedes annab võrgustik ka üldist nõu REACH- ja CLP-määrusega sätestatud teabevahetuse kohta: eelkõige selliste IKT-vahendite nagu REACH-IT, RIPE ja CIRCA turvalisuse küsimustes. Turvaametnike võrgustik toimib ka parimate tavade vahetamise ja vastastikuse õppimise platvormina.

Turvaametnike võrgustiku koosolekud toimuvad üks või kaks korda aastas. ECHA pakub koosolekutele sekretariaaditeenused ja kooskõlastab võrgustiku tegevust. Turvaametnikud annavad aru neid volitanud organisatsioonidele võrgustiku koosolekutel toimunud aruteludest ja tehtud otsustest.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)