ELi välissuhete poliitika toetamine

 

Image

Euroopa Liidu laienemispoliitika ja Euroopa naabruspoliitika sisaldavad tähtsaid meetmeid, mis soodustavad Euroopa Liidu ametite ja kolmandate riikide erirühmade suhtlemist. Esimene poliitika on suunatud Euroopa Liiduga ühinemise kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele, naabruspoliitika aga liidu 16 vahetule naaberriigile. Komisjon toetab laienemispoliitikat ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga (IPA) ja naabruspoliitikat Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendiga (ENPI). Mõlemad toimivad sageli tehnilise abi ja teabevahetuse (TAIEX) kaudu.

ECHA annab panuse mõlemasse poliitikasse kemikaalide ohutu käitlemise valdkonnas. ECHA põhieesmärk on aidata kolmandaid riike tehnilisel tasandil, kui nad uurivad ECHA kemikaaliohutuse regulatiivtegevust ja kooskõlastavad vastavalt oma toiminguid.

Alates 2009. aastast rakendab Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eriprojekti, mis keskendub abisaajariikide asutuste teavitamise ja koolitamise üritustele. Esimene projekt lõppes 2011. aasta novembris ja teine 2014. aasta novembris. ECHA kolmandat projekti rakendatakse 2015. aasta septembrist 2018. aasta veebruarini.

ECHA osaleb nii IPA kui ka ENPI abisaavatele riikidele korraldatavates TAIEXi kemikaalikäitluse üritustes eriotstarbeliste kutsete alusel.

ECHA toetab Euroopa Liidu ja põhipartnerite (nt Hiina, Korea ja Venemaa Föderatsioon) õigus- ja kaubandusdialooge eelkõige REACH- ja CLP-määruse staatuse ja rakendamise teabega.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)