OECD-ga seonduv tegevus

 

Image

Euroopa Liit teeb kemikaalide ohutu käitlemise küsimustes tihedat rahvusvahelist koostööd, mida suunab OECD. ECHA roll on pakkuda Euroopa Komisjonile OECDga seotud tegevuse jaoks teadus- ja tehnilist tuge. ECHA tegutseb aktiivselt mitmesugustes OECD töörühmades ja rakkerühmades. ECHA tegevusest OECDs kemikaalide käitlemise vahendite ja lähenemisviiside ühtlustamisel saavad kasu nii ametiasutused kui ka Euroopa tööstus.

OECD riikide eesmärgid on samad mis REACH-määrusel: kaitsta paremini inimtervist ja keskkonda, säilitades ühtlasi tööstuse konkurentsivõime kemikaalide valdkonnas. OECD keskkonna, tervise ja ohutuse programm on olnud ülemaailmsel ühtlustamisel tähtsal kohal, pakkudes kemikaalide ohutuks käitlemiseks üldtunnustatud lähenemisviise, meetodeid ja vahendeid: andmete vastastikune tunnustamine, katsesuunised ja hea laboritava, tulemustest teatamise standardvormid (nt ühtlustatud mallid), samuti IT-vahendid (IUCLID) ja elektrooniline portaal eChemPortal.

ECHA toetab Euroopa Komisjoni panust OECDsse eelkõige valdkondades, mis on seotud ohu hindamise rakkerühmaga. ECHA on kaasatud ka IUCLIDi kasutajarühma eksperdikogusse ja osaleb aktiivselt vahendite QSAR Toolbox ja eChemPortal arendamises. Lisaks aitab ECHA välja töötada ühtlustatud malle ja kemikaalide hindamise koostööprogrammi ning osaleb pestitsiidide ja suurtes kogustes toodetavate ainetega seotud tegevuses.

ECHA õiguslik mandaat osaleda OECD IUCLIDiga seotud tegevuses soodustab Euroopa Liidu kemikaalide õigusaktide rakendamist ja võimaldab Euroopa Liidu ettevõtetel kasutada kemikaaliteabe kogumisel ja kemikaalidest teatamisel ühesugust vormi kogu maailmas. Vahend ChemPortal annab ühtse juurdepääsu avalikule kemikaaliteabele, mille on koostanud eri regulatiivsüsteemid. Portaali kaudu saab teavet otsida ECHA ja teiste regulatiivasutuste avalikest andmebaasidest.

2013. aastal saadud Euroopa Liidu biotsiidimääruse järgsete regulatiivülesannete kaudu on ECHA kaasatud ka OECD biotsiidide rakkerühma.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)