Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused

ECHA on Euroopa Liidu institutsioonidest (nõukogu, parlament, komisjon jt) sõltumatu Euroopa Liidu avaõiguslik amet, millel on juriidilise isiku staatus. Komisjon on ECHA jaoks siiski oluline institutsiooniline sidusrühm ja partner volituste rakendamisel.

Komisjon vastutab aluslepingute täitmise üle järelevalve teostajana Euroopa Liidu õiguse ja seega ka ECHA asutamismääruste nõuetekohase rakendamise eest ning kasutab järelevalvevolitusi avalike vahendite kasutamise üle ameti poolt, tegutsedes näiteks ameti siseaudiitorina. Komisjonil on ameti haldusnõukogus kolm hääleõiguslikku kohta ning tema soovitusel saavad haldusnõukogu tööst osa võtta kolm hääleõiguseta isikut, kes esindavad huvitatud isikuid.

Komisjoni roll

Komisjon vastutab ECHA volitusi kehtestavate määruste (REACH- ja CLP-määrus, biotsiidimäärus ning teabel põhineva nõusoleku määrus) ajakohastamise ja täiendamise eest ning täidab mitmesuguseid asjaomaste protsessidega otseselt seotud ülesandeid, näiteks teeb otsuseid ohtlike kemikaalide piiramise kohta või otsustab autoriseerimisele kuuluvate ainete nimetamise. Lisaks teeb ta otsuseid autoriseeringute andmise kohta REACH- ja biotsiidimääruse alusel.

Komisjon võib paluda ECHA-l koostada kemikaalide piiramise või väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekuid ning kui ECHA liikmesriikide komitee ei jõua üksmeelsele otsusele, võib komisjon otsustada väga ohtlikuks aineks nimetamise ning registreerimistoimikute ja ainete hindamise.

Nende ülesannete kõrval koostab komisjon ka asjaomaseid rakendusakte, nagu näiteks:

  • tasude määrus, millega sätestatakse tasud, mida ettevõtjad peavad maksma REACH- ja biotsiidimäärusega seotud toimingute eest, näiteks seoses registreerimis- ja autoriseerimistaotlustega;
  • kaks ECHA apellatsiooninõukogu töökorralduse määrust; ja
  • katsemeetodite määrus.

Üldisemal tasandil on komisjoni ülesanne välja töötada ja läbi rääkida ELi poliitikasoovitusi, mis käsitlevad kemikaalidega seotud ohtude ja riskide ohjamist, millega seoses ta võib ECHA-lt paluda teaduslikke nõuandeid, sealhulgas Euroopa Liidu rahvusvahelise tegevuse toetamiseks.

Komisjoni abistavad tema ülesannete täitmisel komiteed või muud kogud, mis koosnevad liikmesriikide esindajatest.

Euroopa Komisjoni peadirektoraadid ja ECHA

ECHA-l on sidemed komisjoni paljude peadirektoraatidega, ent eriti tihedad on need ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi ning keskkonna peadirektoraadiga, kes kaasvastutavad REACH- ja CLP-määruse rakendamise eest.

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat on ameti jaoks juhtiv peadirektoraat nii institutsioonilistes kui ka haldusküsimustes, sealhulgas eelarve- ja personaliküsimustes seoses komisjoni teiste talitustega, ning peadirektoraat vastutab Euroopa Liidu kemikaalipoliitikaga seotud mitme õigusakti väljatöötamise eest (nt väetised, puhastusained, lõhkeained).

Keskkonna peadirektoraat vastutab biotsiidide ja PIC-määruse eest ning juhib rahvusvahelise kemikaalipoliitika tegevust Euroopa Liidus (nt OECD, Stockholmi ja Rotterdami konventsioon, SAICM).

ECHA teeb tihedat koostööd ka komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC) mitmes valdkonnas, sealhulgas nanomaterjalide riskihindamise, biotsiidide riskihindamise läbivaatamise kava ning loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise ja valideerimisega seotud tegevuses.

ECHA ja komisjon puutuvad iga päev kokku eri olukordades kõigil hierarhiatasanditel, nii mitteametlike töökontaktide ja ametliku reguleerimistegevuse kaudu kui ka seoses haldusküsimustega.

Euroopa Parlament ja ECHA

Euroopa Liidu seadusandliku haru osana vastutab Euroopa Parlament ECHA tööd reguleerivate ja suunavate õigusaktide sisulise väljatöötamise ja lõpliku vastuvõtmise eest. (See toimub koostöös nõukoguga seadusandliku tavamenetluse kaudu.)

Euroopa Parlament on üks Euroopa Liidu eelarvepädevatest institutsioonidest ning otsustab sellisena ameti eelarveprojekti üle (kui see ei ole kaetud tasudest saadava tuluga), annab ameti aastaeelarvele täitmistagatise ehk kiidab selle lõplikult heaks (pärast auditit ja raamatupidamisaruannete koostamist). Ameti eelarveküsimustega tegelevad parlamendi eelarvekomisjon (BUDG) ja eelarvekontrollikomisjon (CONT).

ECHA tegevuse sisuliste küsimustega tegeleb parlamendis keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon (ENVI), kellega ameti tegevdirektor vahetab mõtteid igal sügisel. Komisjon võib kutsuda ECHA-t ka teistele asjakohastele koosolekutele.

Euroopa Parlament nimetab ECHA haldusnõukogusse kaks sõltumatut liiget. ENVI võib määrata ametiga regulaarsete kontaktide eesmärgil ka mitteametliku kontaktpunkti. Amet suhtleb ajuti ka konkreetsete parlamendisaadikutega oma tegevuse teatud teemadel.

Euroopa Liidu Nõukogu ja ECHA

Euroopa Liidu seadusandliku haru osana vastutab Euroopa Liidu Nõukogu ECHA tööd reguleerivate ja suunavate õigusaktide sisulise väljatöötamise ja lõpliku vastuvõtmise eest. (See toimub koostöös parlamendiga seadusandliku tavamenetluse kaudu.)

Nõukogu on üks Euroopa Liidu eelarvepädevatest institutsioonidest ning otsustab sellisena ameti eelarveprojekti üle (kui see ei ole kaetud tasudest saadava tuluga) ning annab Euroopa Parlamendile soovitusi seoses ameti aastaeelarvele täitmistagatise andmisega ehk selle lõpliku heakskiitmisega (pärast auditit ja raamatupidamisaruannete koostamist).

Nõukogu määrab ametisse ka iga liikmesriigi nimetatud ECHA haldusnõukogu liikmed, samuti liikmesriikide komitee ja biotsiidikomitee liikmed.

Muud Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutused

ECHA teeb regulaarselt koostööd muude Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutustega ühist huvi pakkuvates küsimustes oma volituste piires. Samuti on ECHA sõlminud mitme asutusega vastastikuse mõistmise memorandumid, et edendada koostööd eelkõige teabevahetuse parandamise, parema teineteisemõistmise ja parema koostöö ning, kui asjakohane, ühisprojektide kaudu.

ECHA teeb koostööd ka muude asutustega, osaledes Euroopa Liidu asutuste juhtide ja haldusjuhtide võrgustike tegevuses. Selliste asutustevaheliste foorumite eesmärk on edendada koostööd, kooskõlastamist ning teadmiste ja parimate tavade vahetamist Euroopa Liidu asutustele haldamise ja juhtimise seisukohalt ühist huvi pakkuvates küsimustes. ECHA koordineerib võrgustike tegevust märtsini 2012 ning jääb märtsini 2013 nn asutuste kolmikusse, toetades võrgustike koordineerimist ja tagades üheaastaste koordineerimisperioodide jooksul järjepidevuse.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)