Praktika

ECHA otsib äsja kõrgkooli lõpetanuid, kes soovivad osaleda ameti igapäevatöös.

Amet pakub aastas praktikavõimalust kuni 20 inimesele sellistel teadusaladel nagu keemia, toksikoloogia, bioloogia, keskkonnateadus ja –tehnoloogia, samuti võimalust täita haldusülesandeid õigusteaduse, kommunikatsiooni, finantsküsimuste, personalijuhtimise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Praktika algab tavaliselt märtsi või septembri alguses.

Praktikaprogramm on kavandatud

  • kemikaaliõigusaktidega või Euroopa Liidu asutuste muude haldusülesannetega seotud erialadel hiljuti ülikooli lõpetanud ja samaväärse tehnilise või kutsepädevusega isikutele,
  • avalik-õigusliku või erasektori töötajaile, kes töötavad ülikooliharidust nõudvatel kemikaaliõigusaktidega seotud ametikohtadel.

Intervjuud varasemate praktikantidega


Kestus

Praktika võib kesta 3–6 kuud, üle 6 kuu seda ei pikendata.

Toetused

Praktikandile makstav toetus on ligikaudu 1300 eurot.

Praktikantidel, kelle tööandja jätkab töötasu maksmist või kes saavad muud stipendiumi või hüvitist, on õigus ECHA stipendiumile üksnes juhul, kui saadav summa on eespool nimetatust väiksem. Sellisel juhul makstakse praktikandile summa, mis võrdub tema sissetuleku ja ECHA stipendiumi vahega.

Töötavatel praktikantidel tuleb esitada tööandja allkirjaga tõend töötasu, kulude ja hüvitiste kohta.

Nõuded kandidaadile (sobivuskriteeriumid)

Kandidaat peab vastama järgmistele tingimustele.

  • Ta peab olema Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (Norra, Island, Liechtenstein) liikmesriigi kodanik. Ühinemiseelse strateegia raames võib praktikakohtadele võtta ka kandidaatriikide kodanikke olenevalt eelarvevahenditest ja ECHA suutlikkusest neid vastu võtta. Samuti võidakse vastu võtta piiratud arv kolmandate riikide kodanikke.
  • Ta peab suutma suhelda inglise keeles, mis on ECHA töökeel.
  • Ta peab oskama väga hästi üht Euroopa Liidu ametlikku keelt ja rahuldavalt mõnda teist Euroopa Liidu ametlikku keelt.

Valituks osutunud kandidaadid kutsutakse intervjuule, mis toimub telefoni teel ja/või vahetult.

Praktikantidele ei pakuta ravikindlustust. Enne praktika alustamist tuleb tõendada Soomes kehtiva ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse olemasolu.

Praktikakohti ei anta juba varem ECHAs praktikal olnutele, ECHA töötajatele ega neile, kes on üle kuue nädala töötanud ECHA-s ajutise töötaja, teaduri või ametisisese eksperdina.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)