Värbamisprotsess

Teave kõikide vabade ametikohtade kohta avaldatakse ECHA veebisaidil. Avaldus tuleb esitada ettenähtud tähtajaks.

Valikukomisjon kontrollib kõikide avalduste vastavust vaba ametikoha teates esitatud sobivuskriteeriumitele. Objektiivse, erapooletu ja läbipaistva valikumenetluse käigus valib komisjon välja sobivaimad kandidaadid, kes kutsutakse intervjuule.

Intervjuu ja kirjalik test

Järgmine etapp on intervjuu, mille viib läbi antud etapi jaoks määratud komisjon. Komisjon kontrollib kandidaatide vastavust vaba ametikoha teates esitatud sobivuskriteeriumitele.

Intervjuu toimub inglise keeles, kuid võidakse kontrollida ka muude keelte oskust. Inglise keelt emakeelena kõnelevatel kandidaatidel tuleb tõenäoliselt tõendada mõne muu keele oskust.

Lisaks intervjuule sooritavad kandidaadid ingliskeelse kirjaliku testi antud ametikoha ametialaste teadmiste kohta.

Reservnimekiri

Pärast intervjuu ja kirjaliku testi sooritamist koostab valikukomisjon reservnimekirja kõige sobivamatest kandidaatidest. ECHA võib reservnimekirjast kandidaate värvata mis tahes ajal nimekirja kehtivuse vältel. Üldjuhul kehtib nimekiri kaks aastat ning seda on võimalik pikendada ühe aasta võrra.

Siiski tuleb meeles tuleb pidada, et reservnimekiri ei kohusta tööle võtma.

Alates avalduste esitamise kuupäevast kuni reservnimekirja lisamiseni võib valikumenetlus kesta kuni kuus kuud.

Kandidaatidel on õigus nõuda otsuse ülevaatamist kümne päeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist. Kolme kuu jooksul võivad kandidaadid esitada ka kaebuse. Nagu kõikidel ELi kodanikel nii on ka kandidaadil õigus esitada kaebus Euroopa ombudsmanile.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)