Valikukriteeriumid

Kandidaat peab vastama järgmisele tingimustele:

  • olema Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (Norra, Island, Liechtenstein) liikmesriigi kodanik;
  • olema võimeline suhtlema inglise keeles, sest see on ECHA töökeel;
  • oskama väga hästi üht ELi ametlikku keelt ja rahuldavalt mõnda teist ELi ametlikku keelt;
  • omama tööülesannete täitmiseks vajalikke iseloomuomadusi;
  • omama täielikke kodanikuõigusi;
  • olema täitnud kõik seadusega ettenähtud sõjaväeteenistuskohustused;
  • olema tööülesannete täitmist võimaldavas füüsilises vormis.

Ametialane kvalifikatsioon

Kandidaadil peab olema vaba ametikoha teates nõutud haridustase ja töökogemus.

Aktsepteeritakse üksnes ELi või EMP liikmesriigi asutuste antud või samaväärseks tunnistatud kvalifikatsiooni.

Ametialast kogemust arvestatakse alates kuupäevast, mil kandidaat täitis miinimumnõuded, mis on vajalikud kõnealusele ametikohale kandideerimiseks.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)