Väga ohtlike kemikaalidega kaupleja

Kas impordite kemikaale, mis on Euroopa Liidus keelatud või rangelt piiratud?

Need võivad olla tööstuskemikaalid, taimekaitsevahendid või biotsiidid, mida imporditakse ainete, segude või toodetena. Sellisel juhul võib teil olla kohustus järgida teabel põhineva nõusoleku (PIC) määruses sätestatud nõudeid. 

Kui see on nii, peate tegema alljärgnevat.

  • Veenduge, et importimine oleks asjaomaste õigusaktide (nt REACH-, biotsiidi-, taimekaitsevahendite määrus, riiklikud õigusaktid jms) kohaselt lubatud.
  • Teavitage Euroopa Liidu asjaomaseid asutusi imporditavatest kogustest.

Kontrollige, kas teie kemikaalile kohaldatakse PIC-määrust.

Kas ekspordite ka Euroopa Liidust välja?

Kui mõni teie tööstuskemikaalidest, taimekaitsevahenditest või biotsiididest on Euroopa Liidus keelatud või rangelt piiratud, on üsna tõenäoline, et peate järgima PIC-määruse nõudeid. See tähendab, et peate teavitama Euroopa Kemikaaliametit nende eksportimisest (nii ainetena kui ka segude/toodetena) ja mõnel juhul hankima ka importivalt riigilt teabel põhineva nõusoleku (PIC). 

Kontrollige, kas teie kemikaalile kohaldatakse PIC-määrust.