Ainuesindaja

Väljaspool EMPd asuvad ettevõtted võivad määrata Euroopas asuva ainuesindaja, kes võtab endale importija kohustused, mis tagab REACH-nõuete täitmise. See võib lihtsustada nende toodete EMP turule pääsemist, tagada tarned ja vähendada importijate kohustusi.

Ainuesindaja peab:

 • olema füüsiline või juriidiline isik, kes elab või on asutatud EMPs; 
 • teadma piisavalt ainete praktilist käsitsemist ja aineteavet;
 • olema määratud kokkuleppel väljaspool EMPd asuva aine, toote või segu tootjaga;
 • vastutama importija õiguslike REACH-kohustuste täitmise eest.

Ainuesindaja võib esindada mitut EMP-välist tarnijat, aga peab hoidma tarnijate teavet lahus.

EMP-väline ettevõte peab teatama teie määramisest ainuesindajaks ka sama tarneahela importija(te)le, keda käsitletakse seejärel REACH-määruse kohaste allkasutajatena.

Te ei ole ainuesindaja, kui:

 • teie EMP-väline tarnija on levitaja;
 • teie ainuülesanne on tegutseda REACH-andmejagamises kolmanda isiku esindajana.

Mida tuleb teha?

Teil on importija registreerimiskohustused ja ainuesindaja lisakohustused.

 

Peate koostama ja esitama registreerimisdokumendid.

Peate aine ECHAs registreerima. Põhireegel on „puuduvad andmed, puudub turg".

Peate esitama aine omaduste, ohtude ja ohutu kasutamise teabe. Nõutava teabe hulk oleneb imporditava aine kogusest ja aine ohtudest. Mida väiksem on kogus ja vähem ohtlik on aine, seda vähem teavet tuleb esitada.

Peate kontrollima, kas aine on eelregistreeritud. Kui ei ole ja võimalik on aine hiline eelregistreerimine, peate aine registreerima hiljemalt 31. maiks 2018. Kui aine hiline eelregistreerimine ei ole võimalik, peate aine enne EMP turule viimist registreerima.

Ühe ja sama aine tootjad ja EMPsse importijad peavad aine registreerima koos. Samuti peavad nad registreerimiseks vajalikke andmeid omavahel jagama.

EMP-välise ettevõtte ja ainuesindaja kohustusi on selgitatud registreerimisjuhendis ja EMP-välistele tootjatele suunatud veebilehtedel.

Peale importija nõuete kehtivad ainuesindaja suhtes ka järgmised erinõuded.

 • Nad peavad esitama importijatele (kes on nüüd allkasutajad) ohutuskaartide koostamiseks vajalikku teavet ja tegevuse käigus dokumenteerima kõik ohutuskaartide ajakohastatud versioonide esitamised.
 • Nad peavad koostama importijate ja nende imporditavate koguste andmiku ning pidama seda ajakohasena. Nad peavad esitama andmiku nõudmise korral järelevalveasutustele.

 

Nad peavad võtma meetmeid seoses väga ohtlike ainetega.

Kui aine nimetatakse väga ohtlikuks ja lisatakse REACH-autoriseerimise kandidaatainete loetellu, kaasnevad sellega EMPsse importijatele ja teile lisakohustused.

 • Kui ainet imporditakse eraldi ainena või segus, on vaja olemasolevat ohutuskaarti ajakohastada. Ainuesindajana (olenemata sellest, kas olete tarnija või mitte) on teil kohustus dokumenteerida ajakohastatud ohutuskaartide esitamine.
 • Kui aine sisaldub imporditavas tootes, võib teil teatud tingimustel olla kohustus teatada sellest ECHA-le kuue kuu jooksul pärast importimist.

 

Leidke, mida peate tegema seoses autoriseerimisega

Kui esindate EMP-välist ettevõtet ja mõni nende aine on autoriseerimisloetelus, peate ettevõttele teatama, mis sellega kaasneb ettevõtte toodete jaoks.

Kui REACH-autoriseerimismenetluses puudub asjakohane üldine või konkreetne erand, peab EMP-väline ettevõte otsustama, kas lõpetada aine eksport EMP turule või esitada autoriseerimistaotlus. Kui EMP-väline ettevõte otsustab esitada autoriseerimistaotluse, võib ta teid määrata tegutsema enda nimel.

 

Järgige piiranguid

Kui aine riske inimtervisele ja keskkonnale ei saa ohjata, võidakse ainele kehtestada EMPs piirang.

See võib tähendada

 • täielikku keelustamist,
 • turustamise ja konkreetsete kasutusalade piiramist,
 • aine kontsentratsiooni piiramist segudes või toodetes.

Näited: asbesti keelustamine, ehetes kasutatava plii turustamise ja kasutamise piirang ning kuuevalentse kroomi kontsentratsiooni piirang nahktoodetes.

Peate EMP-välisele ettevõttele teatama uuest piirangust ja selle tagajärgedest tema toodetele. Samuti on teie kohus (olenemata sellest, kas olete tarnija või mitte) dokumenteerida uue piirangu teabega ajakohastatud ohutuskaardi esitamine.

Categories Display