Tootja

Kemikaalide ohutuks tootmiseks ja haldamiseks on vaja teada ja tunda nende omadusi, ohte, kasutusalasid ja riske. Teie kohustus on anda klientidele seda teavet ja nõu, kuidas teie kemikaale ohutult kasutada.

Olete tootja, kui:

  • asute üksikisiku või ettevõttena EMPs ja
  • toodate keemilist ainet (sh metalli).

Te ei ole REACH-määruse kohaselt tootja, kui ainult segate aineid segudeks või kasutate kemikaale toodete tootmisel. Sel juhul olete allkasutaja.

 

Mida tuleb teha?

 

Turulepääs

Kas kavatsete hakata ainet esimest korda tootma?

Kas aine on ohtlik?

Enne tootma hakkamist peate teadma, kas aine tuleb registreerida, ja klassifitseerima iga ohtliku aine, mille viite turule.

 

Kas aine tuleb registreerida?

Kui kavatsete toota ainet vähemalt 1 tonni aastas, peate aine ECHA-s registreerima. See tähendab, et peate esitama aine omaduste, ohtude ja ohutu kasutamise teabe.

Kui te ainet ei registreeri, on selle tootmine ja/või turuleviimine ebaseaduslik. Põhireegel on „puuduvad andmed, puudub turg".

Nõutava teabe hulk oleneb toodetava aine kogusest ja aine ohtudest. Mida väiksem on kogus ja vähem ohtlik on aine, seda vähem teavet tuleb esitada.

Teabe esitamise eesmärk on tagada aine ohutu kasutamine. Teave tuleb hoida ajakohane ning nõudmise korral tuleb see esitada ohutuskaardil klientidele ja ohtlikumate ainete korral ka tarbijatele.

Ühe ja sama aine tootjad, importijad või ainuesindajad peavad aine registreerima koos. Samuti peavad nad registreerimiseks vajalikke andmeid omavahel jagama.

 

Kas toodate ohtlikku või reguleeritud ainet?

Enne aine turule viimist peate leidma CLP-määruses sätestatud klassifitseerimiskriteeriumide abil, kas aine on ohtlik. Tarnekogusest olenemata tuleb klassifitseerida kõik ained. 

a. Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine on kohustuslik kõigi ohtlike ainete korral

Kui aine klassifitseeritakse ohtlikuks, kehtivad sellele konkreetseid märgistus- ja pakendamisnõuded. Klassifikatsioon ja märgistus tuleb ECHA-le teatada kuu aja jooksul pärast ohtliku aine turule viimist. Asjakohane teave tuleb esitada ohutuskaardil ning peate kasutama ohumärgiseid, mille abil teatada ohtudest ja tagada, et kliendid kasutavad ainet ohutult.

b. Väga ohtlikud ained

REACH-määruses on sätestatud kriteeriumid, kuidas tuvastada inimtervisele ja keskkonnale väga ohtlikud ained. Nendele kriteeriumidele vastavaid aineid tuvastatakse kogu aeg. Need ained kantakse autoriseerimise kandidaatainete loetellu, mida ajakohastatakse iga aasta juunis ja detsembris ning mis on avaldatud ECHA veebilehel.

Sellega algab REACH-autoriseerimine, mille eesmärk on piirata EMP turul olevate kõige ohtlikumate ainete ohte ja lõpuks asendada need sobivate ohutumate alternatiividega.

Euroopa Komisjoni otsus kanda aine kandidaatainete loetellu tekitab teile tootjana õigusliku lisakohustuse anda oma klientidele selle aine ohutu kasutamise teave.

Aine tarnimist tohite jätkata, aga peate jälgima, kas see lisatakse ka autoriseerimisloetellu. See võib olla vaid aja küsimus, mistõttu võite saada turueelise, kui asendate väga ohtliku aine ohutuma alternatiiviga.

c. Autoriseerimisele kuuluvad väga ohtlikud ained

Kandidaatainete loetelust autoriseerimisloetellu kantud väga ohtlikke aineid ei tohi pärast määratud sulgemiskuupäeva enam EMP turule kasutamiseks viia, v.a kui

  • teie ettevõte või vahetu allkasutaja on saanud aine konkreetse kasutusala jaoks autoriseeringu; 
  • kehtib osaline või täielik erand (nt kui kasutate ainet teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks).

Autoriseerimine on kohustuslik kasutatava aine kogusest olenemata.

Kui teie aine kuulub autoriseerimisloetellu ja erandeid ei ole, tuleb teil valida, kas

  • lõpetada aine turule viimine,
  • esitada autoriseerimistaotlus või
  • uurida võimalust, kas teile kehtib ka teie vahetule allkasutajale antud autoriseering.

Autoriseerimistaotluse esitamise otsus on äriotsus, mis oleneb aine tähtsusest, selle ohutuma alternatiiviga (aine või tehnoloogia) asendamise võimalusest, taotlusega seotud kuludest ning aine edasise kasutamise eelistest ja riskidest.

d. Piiranguga ained

Inimtervisele või keskkonnale vastuvõetamatut riski tekitatavate ainete suhtes kehtib piirang. See võib tähendada

  • täielikku keelustamist,
  • turustamise ja konkreetsete kasutusalade piiramist,
  • aine kontsentratsioonitaseme piiramist segudes või toodetes.

Näited: asbesti keelustamine ning pinnetes, liimides, hermeetikutes ja elastomeerides sisalduvate fenüülelavhõbedaühendite tootmise, turule viimise ja kasutamise piirang.

Piiranguid tuleb järgida. Peate teadma oma ainega seotud piirangutest ja jälgima uute piirangute ilmumist. ECHA avaldab enne piirangu otsustamist sellega seotud teabe ja algatab avaliku arutelu.

Categories Display