Importija

Euroopa Liidu õigusaktid sätestavad maailma kõige rangemad kemikaaliohutuse nõuded. Teie kohustus on tagada, et kemikaalid ja tooted, mida impordite EMPsse, vastavad nendele nõuetele. 

Olete importija, kui ostate kemikaali otse EMP-väliselt tarnijalt ja toote selle EMPsse.

Kui kemikaali EMP-väline tarnija on määranud aine registreerimiseks EMPs asuva ainuesindaja, olete REACH-määruse kohaselt allkasutaja.

Mida tuleb teha?

See oleneb sellest, kas impordite

 • aineid (sh metalle),
 • segusid (nt värvid, määrdeained) või
 • tooteid (nt autorehvid, mööbel ja rõivad).

Kui viite turule ohtlikke aineid, segusid või tooteid, peate täitma lisanõudeid. 

 

Kas impordite aineid või segusid?

Kui ostate ainet otse EMP-väliselt ettevõttelt ja toote selle EMPsse, on teil samad kohustused kui tootjal. Kui soovite pääseda EMPs turule, peate aine registreerima. 

Kui ostate segusid, kehtivad nõuded igale segus sisalduvale ainele.

 

Kas impordite ohtlikke või reguleeritud aineid või segusid?

Enne aine või segu EMP turule viimist peate leidma CLP-määruses sätestatud klassifitseerimiskriteeriumide abil, kas aine või segu on ohtlik. Tarnekogusest olenemata tuleb klassifitseerida kõik eraldi ja segus sisalduvad ained.

Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine on kohustuslik kõikide ohtlike ainete ja segude korral

Kui aine või segu klassifitseeritakse ohtlikuks, kehtivad sellele konkreetsed märgistus- ja pakendamisnõuded. Peate teatama ECHA-le iga ohtliku aine ühe kuu jooksul pärast selle viimist turule kas eraldi või segus. Asjakohane teave tuleb esitada ohutuskaardil ning peate kasutama ohumärgiseid, mille abil teatada ohtudest ja tagada, et kliendid kasutavad ainet ohutult.

Väga ohtlikud ained

REACH-määruses on sätestatud kriteeriumid, kuidas tuvastada inimtervisele ja keskkonnale väga ohtlikud ained. Nendele kriteeriumidele vastavaid aineid tuvastatakse kogu aeg. Need ained kantakse autoriseerimise kandidaatainete loetellu, mida ajakohastatakse iga aasta juunis ja detsembris ning mis on avaldatud ECHA veebilehel.

Sellega algab REACH-autoriseerimine, mille eesmärk on piirata EMP turul olevate kõige ohtlikumate ainete ohte ja lõpuks asendada need sobivate ohutumate alternatiividega.

Kui aine, mida impordite eraldi ainena või segus, nimetatakse ohtlikuks aineks ja kantakse autoriseerimise kandidaatainete loetellu, on teil õiguslik lisakohustus anda klientidele selle aine ohutu kasutamise teavet.

Aine tarnimist tohite jätkata, aga peate jälgima, kas see lisatakse autoriseerimisloetellu. See võib olla vaid aja küsimus, mistõttu võite saada turueelise, kui asendate väga ohtliku aine ohutuma alternatiiviga juba enne seda, kui seda nõuab õigusakt.

Autoriseerimisele kuuluvad väga ohtlikud ained

Kandidaatainete loetelust autoriseerimisloetellu kantud väga ohtlikke aineid ei tohi pärast määratud sulgemiskuupäeva enam EMP turule kasutamiseks viia, v.a kui

 • olete ise või on teie vahetu allkasutaja saanud aine konkreetse kasutusala jaoks autoriseeringu;
 • kehtib üldine või konkreetne erand (nt kui kasutate ainet teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks).

Autoriseerimine on kohustuslik kasutatava aine kogusest olenemata.

Kui teie aine kuulub autoriseerimisloetellu ja erandeid ei ole, tuleb teil valida, kas

 • lõpetada aine turule viimine,
 • esitada autoriseerimistaotlus või
 • uurida võimalust, kas teile kehtib ka teie vahetule allkasutajale antud autoriseering.

Autoriseerimistaotluse esitamise otsus on äriotsus, mis oleneb aine tähtsusest, selle ohutuma alternatiiviga (aine või tehnoloogia) asendamise võimalusest, autoriseerimistaotluse kuludest ning aine edasise kasutamise eelistest ja riskidest.

Piiranguga ained

Inimtervisele või keskkonnale vastuvõetamatut riski tekitatavate ainete suhtes kehtib piirang. See võib tähendada

 • täielikku keelustamist,
 • turustamise ja konkreetsete kasutusalade piiramist,
 • aine kontsentratsioonitaseme piiramist segudes.

Näide: avalikkusele ettenähtud liimides ja aerosoolvärvides tolueeni kasutamise piirang.

Piiranguid tuleb järgida. Peate teadma oma imporditava ainega seotud piirangutest ja jälgima uute piirangute ilmumist. ECHA avaldab enne piirangu otsustamist sellega seotud teabe ja algatab avaliku arutelu.

 

Kas impordite tooteid?

Teil on vaja teavet toodetes sisalduvate ainete kohta:

 • Kas tootes sisaldub aineid, mille eraldumine kasutamise ajal on ette nähtud (nagu on lõhnastatud mänguasjas või lõhnastatud prügikotis)? Kui jah ja selliseid aineid sisaldub teie imporditavates toodetes koguses üle 1 tonni aastas, peate need ained registreerima, välja arvatud juhul, kui need juba on selleks kasutusalaks registreeritud.
 • Kas toodetes sisaldub väga ohtlikke aineid? Kui jah ja nende kontsentratsioon tootes ületab teatud piirmäära, peate andma klientidele toote ohutuks kasutamiseks piisavat teavet. See kohustus tekib teil kohe, kui aine lisatakse kandidaatainete loetellu. Teatud juhtudel peate teatama ka ECHA-le.
 • Kas tootes on piiranguga aineid (nt ehetes pliid)? Peate piiranguid järgima ja vajaduse korral impordi lõpetama.