Levitaja

Õigusaktides arvestatakse teie rolli tootjate ja klientide vahel, millega soodustate kemikaaliohutuse teabe edastamist tarneahelas. Inimeste ja keskkonna kaitsmiseks kemikaaliriskide eest on vaja teie aktiivset osalust. 

Olete REACH- ja CLP-määruse kohaselt levitaja, kui hangite kemikaali või segu EMPst, ladustate seda ja viite selle seejärel kellegi teise jaoks turule (ka siis, kui teete seda oma tootemargi all, aga aine või segu keemilist koostist muutmata).

Näiteks on nii jae- kui ka hulgimüüjad REACH- ja CLP-määruse kohaselt levitajad. 

Te ei ole levitaja, kui:

  • ostate kemikaali väljastpoolt EMPd ja viite selle kohe EMP turule – sel juhul olete importija;
  • ostate kemikaali EMPst ja segate selle teiste kemikaalidega, lahjendate seda või paigutate enne teistele tarnimist ümber muude pakendisse – sel juhul olete allkasutaja.

Mida tuleb teha?

Teie põhiülesanne on teabevahetus tarneahelas. 
 
Sama kohustus on kõigil ainete, segude ja toodete tarnijatel: tootjatel, importijatel, allkasutajatel ja levitajatel.

 

 

Kui müüte kemikaale isikutele, kes kasutavad neid tööstus- või kutsetegevuses

Peate koos kemikaalidega edastama nende ohtude ja riskide ohutusteabe:

Tarneahelas allapoole

Teavet edastatakse tarneahelas allapoole peamiselt ohutuskaartidega, ka koos kokkupuutestsenaariumiga iga kindlaksmääratud kasutusala jaoks.

Kui aine või segu on ohtlik

  • Peate esitama ohutuskaardi ning tagama, et see oleks vajalikus liikmesriigi keeles ja sisaldaks riigi õigusaktides nõutavat teavet (nt töötervishoiu- ja tööohutuse või jäätmekäitluse teave).
  • Veenduge, et ohtlikud ained ja segud oleks nõuetekohaselt märgistatud ja pakendatud.

See tähendab CLP-nõuete järgimist. Alates 1. juunist 2015 kehtivad olulised muudatused, sealhulgas uued piktogrammid ja ohulaused.

Lisateave on CLP-määruse sissejuhatavas juhendis.

NB! Biotsiidide ning nendega töödeldud toodete märgistus ja pakend peab vastama nii CLP-määruse kui ka teiste asjakohaste õigusaktide nõuetele.

Väga ohtlikke aineid sisaldavad tooted

Väga ohtlikeks nimetatakse REACH-määruse kohaselt aineid, mis kahjustavad inimtervist ja keskkonda raskelt ja sageli pöördumatult. Teil on kohustus anda klientidele piisavalt teavet, et toodet saaks kasutada ohutult (sh vähemalt ohtliku aine nimetus).

Tarneahelas ülespoole

Teie kliendid peavad andma teile teavet, mida saate edastada oma tarnijatele, näiteks

  • aine või segu ohtlike omaduste uus teave;
  • teave, mis võib tühistada senised saadud ohutuskaardil nimetatud riskijuhtimismeetmed;
  • kliendi kasutusala piisav teave, et kasutusala saaks arvestada aine registreerimistoimikus.

Nii mõistavad tootjad ja importijad, kuidas nende ainet kasutatakse, ja registreerida mõne või kõik teie teatatud kasutusalad.

Seejärel on teie klientidel võimalik saada ohutusteavet, mida neil on vaja REACH- ja CLP-nõuete täitmiseks.

 

Kui müüte kemikaale tarbijatele

Veenduge, et ohtlikel kemikaalidel on nõuetekohane märgistus ja pakend

Kui keemiline aine või segu on nimetatud ohtlikuks, peab sellel olema CLP-nõuete kohane märgistus ja pakend.

See on tootjate, importijate ja levitajate kohustus. Kui märgistate või pakendate selliseid kemikaale ümber enda tootemargi alla, on see kohustus ka teil.

Ohtlike kemikaalide tarnijana peate veenduma, et nende märgistus ja pakend on nõuetekohane. Märgistusel peab olema:

  • vajalikus liikmesriigi keeles või keeltes ohuteave,
  • Euroopa Liidu tarnija kontaktandmed,
  • kohustuslikud CLP-kohased ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohu- ja hoiatuslaused.

Kui suudate tõendada, et varasemate nõuete kohaselt märgistatud segu on olnud tarneahelas enne uute nõuete jõustumist 1. juunil 2015, tohite seda müüa 1. juunini 2017.

NB! Biotsiididega töödeldud toodete märgistamisel ja pakendamisel kehtivad lisanõuded, mis on sätestatud biotsiidimääruses.

Vastake tarbijate päringutele

Tarbijatel on REACH- ja biotsiidimääruse kohaselt õigus küsida, kas neile müüdavates toodetes on väga ohtlikke aineid teatud kontsentratsioonist rohkem. See kehtib ka biotsiididega töödeldud toodete kohta.

Peate vastama nende päringule tasuta 45 päeva jooksul. Peate esitama toote ohutuks kasutamiseks piisavat teavet ja nõuandeid või toote biotsiidiga töötlemise teavet. Lisateavet küsige oma tarnijalt.

Tüüpilised tooted, mille suhtes on tarbijal küsimisõigus, on näiteks rõivad, mööbel, majapidamis- ja spordivahendid ning muud tarbekaubad.

 

Teadke, mis kemikaale te ladustate ja tarnite

Enne aine, segu või toote turule viimist peate veenduma, et see on EMP turul seaduslikult. Kontrollige, kas see vastab tootja või importija jaotises kirjeldatud tingimustele, ning pöörduge tarnija poole.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display