Biotsiidide tarnija või kasutaja

Kui tarnite või kasutate Euroopa Majanduspiirkonnas biotsiidseid toimeaineid või tooteid, peate olema kursis Euroopa Liidu biotsiidiõigusaktidega. Nende eesmärk on hoida tasakaalu biotsiidide tekitatava potentsiaalse kahju ja nendest saadava eeldatava kasu vahel.

Biotsiidiõigusakte kohaldatakse 22-le eri tooteliigile, mis jagunevad nelja rühma:

 • kodus ja tööstuses kasutatavad desinfitseerimisvahendid;
 • tööstuslike ja looduslike toodete konservandid;
 • kahjuritõrjevahendid;
 • muud eriotstarbelised biotsiidid (nt saastumisvastased tooted).

See hõlmab ka aineid, segusid ja tooteid, mida on ühe või mitme biotsiidiga töödeldud või mis sisaldavad üht või mitut biotsiidi.

Mida peate tegema?

See oleneb sellest, mida toodate, tarnite või kasutate – kas toimeainet, biotsiidi või biotsiidiga töödeldud toodet.

Turulepääs on kaheetapiline.

 • Toimeaine, mida kasutatakse biotsiidis või millega mingit toodet töödeldakse, peab olema Euroopa Liidu tasandil asjaomases tooteliigis kasutamiseks heakskiidetud (selle tulemuslikkus ja ohutus on saanud positiivse hinnangu).
 • Biotsiidil peab enne turustamist (st müüki) või kasutamist olema riikliku või Euroopa Liidu tasandi luba.

Erand. Kui toimeaine ei ole veel heaks kiidetud, aga on läbivaatamisprogrammis, võib biotsiidi turustada ja kasutada riiklike õigusaktide kohaselt.

Lisaks võib alates 1. septembrist 2015 turustada ainult neid biotsiide, mille toimeaine või tarnija on kantud artikli 95 toimeainete ja tarnijate loetellu.

 

Toimeained

Hõlmatud on kõik biotsiidid, kaasa arvatud nanomaterjalid ja kasutuskohas (lähteainest) valmistatud toimeained.

Tootja või importija

Teie toimeainet võib Euroopa Majanduspiirkonna turul kasutada biotsiidis, kui see vastab ühele järgmistest tingimustest.

 • See on heakskiidetud tooteliigi jaoks, milles seda kasutatakse.
 • See on kantud inimtervisele ja keskkonnale ohutute ainete loetellu (biotsiidimääruse I lisa).
 • See on olemasolev toimeaine (14. mail 2000 juba turul) ja kuulub läbivaatamisprogrammi.

Lisaks võib alates 1. septembrist 2015 turustada ainult neid biotsiide, mille toimeaine või tarnija on kantud artikli 95 toimeainete ja tarnijate loetellu.

Et taotleda toimeaine heakskiitmist või lisamist artikli 95 loetellu, võtke biotsiidiregistri (R4BP 3) kaudu ühendust Euroopa Kemikaaliametiga (ECHA).

Levitaja

Enne, kui hakkate tarnima toimeainet Euroopa Majanduspiirkonna turule, peab see vastama tootjatele või importijatele kehtivatele eespool kirjeldatud tingimustele.

 

Biotsiidid

Kui biotsiidne toimeaine on heaks kiidetud või lisatud ohutute ainete loetellu (biotsiidimääruse I lisa), peab seda sisaldav biotsiid saama enne Euroopa Majanduspiirkonnas turustamist loa.

Kui toimeaine heakskiitmise otsust ei ole vastu võetud, võite ikkagi biotsiidi turustada riiklike õigusaktide kohaselt, kui see on kaasatud läbivaatamisprogrammi.

Alates 1. septembrist 2015 peavad kõikide biotsiidide (toimeaine või toote) tarnijad olema kantud artikli 95 loetellu. Muul juhul ei või neid biotsiide enam Euroopa Majanduspiirkonnas turustada.

Loaomanik

Toote turule viimise (st esmane tarnimine Euroopa Majanduspiirkonnas levitamiseks või kasutamiseks) eest vastutate teie. See tähendab, et vastutate toote nõuetekohase klassifitseerimise (CLP-määruse kohaselt), pakendamise ja märgistamise eest. Samuti on teil kohustus teavitada pädevaid asutusi, kui saate teavet, mis võib mõjutada toote autoriseerimist (nt ohutusteavet).

Olete toodet reklaamides või Euroopa Majanduspiirkonnas turustades kohustatud tagama, et toode vastaks õigusaktides sätestatud nõuetele. See kehtib igasuguse tarnimise (sh kaugmüügi ja e-kaubanduse) kohta.

Kui tahate saada loaomanikuks, saate valida, kas taotleda luba iga riigi jaoks eraldi või kogu Euroopa Liidu jaoks.

Luba saavad taotleda kõik Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud füüsilised ja juriidilised isikud, sh tootjad, importijad ja konsultandid.

Et ärgitada inimtervisele ja keskkonnale vähem kahjulike biotsiidide kasutamist

 • on olemas lihtsustatud kord biotsiidide jaoks, mis sisaldavad vähem ohtlikke toimeaineid;
 • on keerulisem saada tootele luba, kui selle toimeaine on määratletud asendamisele kuuluva toimeainena.

Tootja

Biotsiidi tootjana saate esitada loa saamise taotluse (vt eespool).

Samuti saate esitada taotluse, et teid kantaks toote tarnijana artikli 95 loetellu.

Importija

Enne biotsiidi Euroopa Majanduspiirkonda importimist peate olema veendunud alljärgnevas.

 • Toode on saanud müügiloa riigis, kuhu seda tarnida kavatsete, või toote toimeaine on kaasatud läbivaatamisprogrammi.
 • Tarnija on kantud artikli 95 loetellu (heakskiidetud toimeained ja tarnijad).

Biotsiidi importijana saate esitada taotluse, et teid kantaks sellesse loetellu toimeaine või toote tarnijana. Samuti saate esitada loa saamise taotluse (vt eespool).

Levitaja

Enne biotsiidi levitamist peate kontrollima, kas on olemas luba müüa seda igas riigis, kus kavatsete seda turustada. 

Kui biotsiidil veel luba ei ole, kontrollige, kas toote toimeaine on läbivaatamisprogrammis.

Enne toote levitamist peate alates 1. septembrist 2015 kontrollima ka seda, kas selle tarnija on kantud artikli 95 loetellu (toimeained ja tarnijad).

 

Töödeldud tooted

Kui teie toodet on biotsiidiga töödeldud või see sisaldab biotsiidi, aga sellel ei ole esmast biotsiiditoimet, loetakse seda töödeldud tooteks.

Töödeldud toodet tohib turule viia (st esmane tarnimine Euroopa Majanduspiirkonnas levitamiseks või kasutamiseks) vaid siis, kui selle töötlemiseks kasutatud biotsiid sisaldab ainult

 • heakskiidetud toimeaineid;
 • I lisasse kantud ohutuid aineid;
 • läbivaatamisprogrammi kaasatud aineid.
 • Võidakse nõuda ka töödeldud toote erimärgistust.

Tootja või importija

Kui vastutate töödeldud toote turuleviimise eest, olete täiel määral vastutav töödeldud toote õiguspärasuse ja jälgitavuse eest. Samuti võidakse teilt nõuda lisateabe esitamist tarbijatele, kui nad seda küsivad (milliseid biotsiide ja nanomaterjale toote töötlemiseks on kasutatud).

Levitaja

Töödeldud toote levitajana on teil biotsiidide levitajaga samasugune vastutus.

Samuti peate küsimise korral esitama tarbijatele teavet selle kohta, milliseid biotsiide ja nanomaterjale toote töötlemiseks on kasutatud. Tarbijatel on seadusjärgne õigus saada seda teavet 45 päeva jooksul ja tasuta.

 

Kas ekspordite Euroopa Liidust välja?

Kui ekspordite toimeainet, biotsiidi või biotsiidiga töödeldud toodet, ei kohaldata teile biotsiidiõigusakte.

Kui aga mõni teie biotsiid on Euroopa Liidus keelatud või rangelt piiratud, on üsna tõenäoline, et peate järgima PIC-määruse nõudeid. See tähendab, et peate teavitama ECHAt nende eksportimisest. Mõnel juhul peate hankima ka importivalt riigilt teabel põhineva nõusoleku.

Kontrollige, kas jaotises, kus käsitletakse kemikaale, millele kohaldatakse PIC-määrust, viidatakse ka teie kemikaalile.

 

Kas impordite Euroopa Liitu keelatud või rangelt piiratud biotsiide?

Need võivad olla keelatud või rangelt piiratud biotsiide sisaldavad tooted, biotsiidid või toimeained. Sellisel juhul võib teil olla kohustus järgida PIC-määruses sätestatud nõudeid.

Kui see on nii, peate tegema alljärgnevat.

 • Veenduge, et importimine oleks biotsiidimääruse ja riiklike õigusaktide kohaselt lubatud.
 • Teavitage Euroopa Liidu asjaomaseid asutusi imporditavatest kogustest.

Kontrollige, kas jaotises, kus käsitletakse kemikaale, millele kohaldatakse PIC-määrust, viidatakse ka teie kemikaalile.

Categories Display