Skip to Content
Skip to Content

Håndhævelsesforum

Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter (forummet) er et netværk af de myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelse af REACH-, CLP- og PIC-forordningen i EU, Norge, Island og Liechtenstein.
I 2017 oprettede forummet en undergruppe vedrørende biocidholdige produkter, som samles tre gange om året i forlængelse af forummets plenarmøder med henblik på at sikre en grundig, koordineret og harmoniseret håndhævelse.

Sammensætning

Forummet består at en repræsentant fra hver medlemsstat. Forummet udpeger sin egen formand og to næstformænd blandt forummets medlemmer. Den nuværende formand er Katja vom Hofe (DE), og næstformændene er Sinead McMickan (IE) og Henrik Hedlund (SE).

Undergruppen vedrørende biocidholdige produkter består at en repræsentant fra hver medlemsstat. Undergruppen vedrørende biocidholdige produkter udpeger sin egen formand og en næstformand blandt medlemmerne. Den nuværende formand er Eugen Anwander (AT), og næstformændene er Helmut de Vos (BE) og Jenny Karlsson (SE).

Andre deltagere i forummets arbejde:

  • ECHA's forums sekretariat og ECHA's sekretariat
  • Indbudte eksperter fra medlemsstaterne
  • Europa-Kommissionen
  • Akkrediterede interessentorganisationer

Håndhævelsesforum

 

Sådan fungerer forummet

Forummet har sit eget arbejdsprogram, som er baseret på den liste over opgaver, der er fastlagt i REACH-, CLP- og PIC-forordningen. Forummets praktiske arbejde er fordelt på ti arbejdsgrupper, som finder løsninger inden for bestemte håndhævelsesområder. Den nydannede undergruppe vedrørende biocidholdige produkter fungerer stort set ligesom forummet og har nu to arbejdsgrupper og er repræsenteret i to forumarbejdsgruppers arbejde. Forummet og undergruppen vedrørende biocidholdige produkter afholder tre plenarmøder hvert år.

 

Håndhævelse

REACH-, CPL- og PIC-forordningen og biocidforordningen blev vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kan være forbundet med kemikalier, samtidig med at de forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. Koordineret og harmoniseret håndhævelse er afgørende for, at disse forordninger kan fungere godt, og det er et af de vigtigste mål for forummet og undergruppen vedrørende biocidholdige produkter.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2