Co se stane po hodnocení látky?

Pokud se po přezkumu dostupných a nových údajů hodnotící členský stát domnívá, že použití dané látky představuje riziko, může přistoupit ke krokům navazujícím na hodnocení látky.

Obava může být řešena takto:

  • návrhem harmonizované klasifikace a označení v případě látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, látek senzibilizujících dýchací cesty nebo látek vyvolávajících jiné účinky,
  • návrhem identifikovat látku jako látku vzbuzující mimořádné obavy,
  • návrhem omezit látku,
  • opatřeními mimo oblast působnosti nařízení REACH, například návrhem na limitní hodnoty expozice na pracovišti na úrovni celé EU, vnitrostátními opatřeními nebo dobrovolnými kroky průmyslu.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)